Zwiększenie poziomu limitu na zakup środków trwałych

Dodano przez: Daniel Sawicki | 5 kwietnia 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż Uchwałą nr 466/17 z 27 marca 2017r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, w którym zwiększono dopuszczalną maksymalną wartość zakupionych środków trwałych do 40% wydatków kwalifikowanych, w ramach m.in. następujących działań:
  • 6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
  • 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne
  • 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej
  • 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej
  • 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym
Jednocześnie, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zachęca do aplikowania o środki w ramach ogłoszonych i planowanych do ogłoszenia naborów w zakresie w/w działań.