Zwiększ zasięg swojego projektu – wystartuj po kolejne środki

Dodano przez: Alicja Giszczak | 31 października 2019

Od września 2018 r. rozpoczęto realizację dwóch projektów umożliwiających beneficjentom Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Regionalnych Programów Operacyjnych rozszerzenie projektów o komponent ponadnarodowy:

  • „Międzynarodowa współpraca się opłaca” (projekt Profesji CAZ sp. z o.o.).
  • „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” (projekt Fundacji Fundusz Współpracy).

Główną ideą ww. projektów jest wykorzystanie współpracy i doświadczeń ponadnarodowych do rozwijania efektów projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ich ramach przyznawane będą granty na rozszerzenie projektów standardowych o wartość dodaną wynikającą ze współpracy ponadnarodowej. Wsparcie udzielane będzie beneficjentom aktualnie realizującym projekty lub podmiotom, które podpiszą umowy o dofinansowanie projektów do 2021 r.

Pod koniec rokuFundacja Fundusz Współpracy ogłosi drugi ogólnopolski konkurs grantowy „Ścieżki współpracy”, w którym będą mogli Państwo otrzymać do 100 tys. złotych na rozszerzenie swojego projektu krajowego z POWER lub RPO o działania prowadzone we współpracy międzynarodowej.

Po co współpraca międzynarodowa?

Współpraca ponadnarodowa przynosi korzyści zarówno dla podmiotu realizującego projekt, dla osób biorących udział w działaniach oraz dla samego projektu. Realizacja projektów poszerzonych o komponent międzynarodowy daje możliwość nawiązania kontaktów, wprowadzenia innowacji, zwiększa zakresi zasięg oddziaływania projektu, wypracowania dodatkowych rezultatów i produktów, pozyskiwanie nowych rozwiązań organizacyjnych i technicznych oraz zyskanie nowych umiejętności zawodowych oraz daje możliwość doskonalenia umiejętności językowych i komunikacyjnych, wzbogacenie wiedzy merytorycznej.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Żeby przystąpić do składania wniosku należy spełnić jedynie dwa warunki:

  • mieć podpisaną umowę o dofinansowanie projektu standardowego w ramach PO WER lub RPO, tzn. realizować projekt w ramach EFS
  • projekt musi wpisywać się w jeden z poniższych celów tematycznych:
  • promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników;
  • promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją;
  • inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie;
  • wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej.

Szczegółowe informacje na temat projektu „Ścieżki współpracy” znajdują się na stronie www.sciezkiwspolpracy.pl

Osoby zainteresowane tematem zapraszamy już 6 -7 listopada na spotkania informacyjne, które odbędą się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Kuśnierska 2b w Szczecinie (Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich).

Szczegóły w zaproszeniu.