Zobacz upublicznione zapytania ofertowe

Dodano przez: admin | 6 września 2017

1. Zapytanie ofertowe dotyczące złożenia oferty na stanowisko prowadzącego DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE na potrzeby realizacji projektu pn. “Perspektywy na przyszłość. Wysoka jakość nauczania zawodu stolarz w szkołach salezjańskich w Szczecinie” RPZP.08.06.00-32-K006/17 11.09.2017 r.
          Protokół i zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
2. Zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na dostawie i montażu dźwigu oraz robót dodatkowych z tym związanych dla Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach  na potrzeby realizacji projektu pn. “Edukacja przedszkolna i integracja – powszechnie dostępne dla każdego dziecka w Gminie Police RPZP.08.01.00-32-K015/17-00 w ramach RPO WZ 2014-2020 – 11.09.2017 r.
        Unieważnienie zapytania ofertowego
3. Zapytanie ofertowe na prowadzenie zajęć w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych w ramach projektu “Kwalifikacje zawodowe szansą na sukces na zachodniopomorskim rynku pracy” RPZP.08.06.00-32-K060/17 – 18.09.2017 r.
Zawiadomienie o wynikach postępowania na prowadzenie zajęć KKZ
4. Zapytanie ofertowe nr 1/09/2017 na zakup i dostawę sprzętu i urządzeń wyposażenia placówki żłobkowej zlokalizowanej w Koszalinie przy ul. Kosynierów 49 – 19.09.2017 r.
Informacja o wyniku postępowania  nr 1/09/2017 na Zakup i dostawa sprzętów i urządzeń wyposażenia placówki żłobkowej zlokalizowanej w Koszalinie przy ul. Kosynierów 49 z dnia 19.09.2017 r. Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej procedury wyłonienia wykonawcy na Zakup i dostawa sprzętów i urządzeń wyposażenia placówki żłobkowej, nie wpłynęła żadna oferta.
5. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń w ramach RPO WZ 2014-2020, RPZP.08.01.00 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej RPZP.08.01.00-IP.02-32-K19/17 – 19.09.2017 r.
6. Zapytanie ofertowe na stanowisko prowadzącego zajęcia “terapia integracji sensorycznej” na potrzeby projektu “LEPSZY START” realizowany przez Niepubliczne Przedszkole Integracyjne w Kamieniu Pomorskim RPZP.08.01.00-32-K007/17 – 20.09.2017 r.
Informacja o rozstrzygnięciu
7. Zapytanie ofertowe na na stanowisko prowadzącego zajęcia “NDT BOBATH”  na potrzeby projektu “LEPSZY START” realizowany przez Niepubliczne Przedszkola Integracyjnym w Kamieniu Pomorskim RPZP.08.01.00-32-K007/17 – 20.09.2017 r.
Informacja o rozstrzygnięciu
8. Zapytanie ofertowe na “Odwóz uczniów ZSZ Goleniów, ZS nr 1 Goleniów, SOSW Nowogard po praktykach, kursach weekendowych i zajęciach w firmie symulacyjnej rok szkolny 2017/2018″w ramach RPO WZ 2014-2020, RPZP.08.06.00. – 21.09.2017 r.

9. Zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na dostawie i montażu dźwigu oraz robót dodatkowych z tym związanych dla Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach  na potrzeby realizacji projektu pn. “Edukacja przedszkolna i integracja – powszechnie dostępne dla każdego dziecka w Gminie Police RPZP.08.01.00-32-K015/17-00 w ramach RPO WZ 2014-2020 – 26.09.2017 r.
10. Zapytanie ofertowe na przygotowanie i dostarczenie i podawanie posiłków (wyżywienia) dla dzieci w wieku od 3 do 4 lat w okresie do 10 miesięcy od udzielenia zamówienia na potrzeby realizacji projektu: „Przedszkole BONA VENTURA – Montessori” w Szczecinie nr 6/2017 – 26.09.2017 r.
11. Zapytanie ofertowe nr 2/09/2017 na zakup, dostawę i montaż mebli oraz wyposażenia do lokalu w Koszalinie przy ul. Kosynierów 49 przeznaczonym na funkcjonowanie żłobka w ramach projektu „ŻŁOBEK NIEDŹWIADEK” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Oś priorytetowa: VI. Rynek pracy dla działania: 6.6. Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, Numer projektu: RPZP.06.06.00-32-K001/17 – 27.09.2017 r.
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej procedury wyłonienia wykonawcy na zakup, dostawę i montaż mebli oraz wyposażenia do lokalu w Koszalinie przy ul. Kosynierów 49 przeznaczonym na funkcjonowanie żłobka, nie wpłynęła żadna oferta.
12. Zapytanie ofertowe nr 3/09/2017 na zakup i dostawę zabawek i pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia żłobka i placu zabaw żłobka zlokalizowanego w Koszalinie przy ul. Kosynierów 49 w ramach projektu „ŻŁOBEK NIEDŹWIADEK” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Oś priorytetowa: VI. Rynek pracy dla działania: 6.6. Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, Numer projektu: RPZP.06.06.00-32-K001/17 – 27.09.2017 r.
       Aktualizacja załącznika nr 4 oraz załącznika nr 6
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej procedury wyłonienia wykonawcy na z zakup i dostawę zabawek i pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia żłobka i placu zabaw żłobka zlokalizowanego w  Koszalinie przy ul. Kosynierów 49, nie wpłynęła żadna oferta.
13. Zapytanie ofertowe “Catering dla uczestników Firmy Symulacyjnej w Zespole Szkól nr 1 w Goleniowie ul. Maszewska 6” w ramach projektu “Szkoły Powiatu Goleniowskiego drogą dynamicznego rozwoju zawodowego  nr RPZP.08.06.00-32-K031/17” – 29.09.2017 r.
14. Zapytanie ofertowe na „Zakup usług edukacyjnych i szkoleniowych w projekcie: Pracuj z głową – większe kompetencje – wyższe kwalifikacje – lepsza praca1”, Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego – 05.10.2017 r.
15. Zapytanie ofertowe nr 1/10/2017 dotyczące wyboru wykonawcy na wykonanie i montaż ogrodzenia oraz nawierzchni pod funkcjonowanie placu zabaw dla żłobka zlokalizowanego w Koszalinie przy ul. Kosynierów 49 w ramach projektu „ŻŁOBEK NIEDŹWIADEK”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Oś priorytetowa: VI. Rynek pracy dla działania: 6.6. Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, Numer projektu: RPZP.06.06.00-32-K001/17 – 18.10.2017 r.
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej procedury wyłonienia wykonawcy na wykonanie i montaż ogrodzenia oraz nawierzchni pod funkcjonowanie placu zabaw dla żłobka, nie wpłynęła żadna oferta.
16. Zapytanie ofertowe na prowadzenie zajęć w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych, w związku z realizacją projektu „Kwalifikacje zawodowe szansą na sukces na zachodniopomorskim rynku pracy” RPZP.08.06.00-32-K060/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu VIII Edukacja, Działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 – 27.10.2017r.
            Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
17. Zapytanie ofertowe na realizację usługi szkoleniowej w projekcie “Cyfrowe kursy komputerowe dla osób w wieku 50+” nr RPZP.08.10.00-32-K054/17 – 31.10.2017 r.

          Zawiadomienie o wyborze oferty

18. Zapytanie ofertowe na realizację usługi egzaminacyjnej w projekcie “Cyfrowe kursy komputerowe dla osób w wieku 50+” nr RPZP.08.10.00-32-K054/17 – 31.10.2017 r.

          Zawiadomienie o wyborze oferty

19. Zapytanie ofertowe na realizację usługi wynajmu sal w projekcie “Cyfrowe kursy komputerowe dla osób w wieku 50+” nr RPZP.08.10.00-32-K054/17 – 31.10.2017 r.

         Zawiadomienie o wyborze oferty

20.  Zapytanie ofertowe dotyczące „Dostawy specjalistycznego sprzętu informatycznego w ramach projektu: „Pracuj z głową – większe kompetencje – wyższe kwalifikacje – lepsza praca1” w zakresie zadań realizowanych przez Zachodniopomorską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości” – 02.11.2017r.
 21. Zapytanie ofertowe nr 1/IZiRK/PR/8.6/trener w sprawie wyłonienia trenerów do przeprowadzenia kursów dokształcających dla pielęgniarek i położnych, realizowanych w ramach projektu Wzrost kwalifikacji pielęgniarek i położnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. – 03.11.2017 r.
Informacja o wynikach postępowania nr 1/IZiRK/PR/8.6/trener
22. Zapytanie ofertowe nr 2/IZiRK/PR/kierownik w sprawie wyłonienia kierowników kursów do przeprowadzenia kursów dokształcających realizowanych w ramach projektu Wzrost kwalifikacji pielęgniarek i położnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. – 08.11.2017 r.
Informacja o wynikach postępowania nr 2/IZiRK/PR/8.6/kierownik
23. Zapytanie ofertowe nr 3/IZiRK/PR/8.6/kwalifikacja w sprawie wyłonienia członków komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia kursów dokształcających realizowanych w ramach projektu Wzrost kwalifikacji pielęgniarek i położnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. – 08.11.2017 r.
Informacja o wynikach postępowania nr 3/IZiRK/PR/8.6/kwalifikacja
24. Zapytanie ofertowe nr 4/IZiRK/PR/8.6/egzamin w sprawie wyłonienia członków komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia kursów dokształcających realizowanych w ramach projektu Wzrost kwalifikacji pielęgniarek i położnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.- 08.11.2017 r.
Informacja o wynikach postępowania nr 4/IZiRK/PR/8.6/egzamin
25. Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem jako wyposażenie pracowni informatycznej dla Zespołu Szkół nr 2 w Stargardzie, w ramach projektu „Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy” realizowanego przez Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu nr RPZP.08.06.00-32-K003/17.- 13.11.2017 r.
26. Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji i przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu „Kadry hotelarstwa i gastronomii” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ 2014 – 2020) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 14.11.2017
Informacja o wynikach postępowania
27. Zapytanie ofertowe Nr 01/2017 dotyczące zamówienia na przeprowadzenie szkoleń spawalniczych MIG/MAG 138; MAG 135; TIG 141 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020) współfinansowane ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego – 22.11.2017r.
       Protokół z otwarcia ofert oraz zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty