Znowelizowane Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 25 sierpnia 2017

Wojewódzki Urząd Pray w Szczecinie informuje, iż od dnia 23 sierpnia 2017 roku obowiązują znowelizowane Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r.  W wyniku nowelizacji Wytycznych w treści dokumentu wprowadzono  najważniejsze zmiany dotyczące:
  • dostosowania tresci Wytycznych do nowego stanu prawnego, będącego konsekwencją procedowanej zmiany ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, w którym zniesione zostaną wytyczne programowe (usunięto wszelkie odwołania do wytycznych programowych i uwzględniono w niej pewne kwestie o charakterze horyzontalnym, które dotychczas regulowane były właśnie na poziomie wytycznych programowych);
  • kwalifikowalności podatku VAT. Zmiany polegają na przeniesieniu do treści Wytycznych interpretacji Komisji, zgodnie z którą podatek ten powinien stanowić wydatek niekwalifikowalny zawsze, gdy produkty będące efektem realizacji projektu będą wykorzystywane przez jakikolwiek podmiot do działalności opodatkowanej, uprawniającej do ubiegania się o zwrot VAT. Ponadto do Wytycznych wprowadzono rozwiązanie, zgodnie z którym IZ będą miały możliwość ograniczenia kwalifikowalności VAT;
  • sposobu publikacji zapytań ofertowych w ramach opisanej w sekcji 6.5.2 Wytycznych zasady konkurencyjności;
  • stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków w przypadku kosztów pośrednich;
  • doprecyzowania pojęć personelu projektu oraz wykonawcy. Z definicji personelu projektu zostąły wyłączone osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne. W obecnym kształcie Wytycznych, personelem projektu są tylko osoby zaangażowane do realizacji zadań lub czynności w ramach projektu na podstawie stosunku pracy, osoby samozatrudnione w rozumieniu Wytycznych (tj.  osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które są beneficjentami projektów), osoby współpracujące oraz wolontariusze. Osoby angażowane do realziacji zadań w projekcie na podstawie stosunku cywilnoprawnego, od dnia wejścia w życie Wytycznych, nie będą traktowane jako personel projektu a będą wykonawcami usługi zleconej przez beneficjenta.
Ponadto w treści wytycznych wprowadzono szereg zmian o charakterze redakcyjnym.
Pobierz plik:
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r.