Zmiany w Programie Regionalnym zatwierdzone

Dodano przez: Alicja Giszczak | 27 marca 2020

17 marca 2020 Komisja wydała decyzję zatwierdzającą zmiany w Programie Regionalnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Część z tych zmian posłuży walce z pandemią. Szykujemy już kolejne zmiany, pozwalające na szybkie przekierowanie środków na łagodzenie skutków epidemii.

Każdy program operacyjny w perspektywie 2014-2020, miał tzw. rezerwę wykonania, tj. 6% alokacji możliwe do uruchomienia pod warunkiem spełnienia określonych parametrów. Program dla Pomorza Zachodniego, na koniec grudnia 2018 te parametry spełnił i Komisja zgodziła się na wykorzystanie zablokowanych 96 mln euro. To pozwoliło na prace nad zagospodarowaniem tych środków. 17 grudnia przekazaliśmy do Komisji zmieniony program, następnie zostały wprowadzone zmiany techniczne i kolejna wersja została przekazana pod koniec lutego. W dniu 17 marca br. Komisja Europejska poinformowała o pozytywnej decyzji przyjmującej zmieniony RPO WZ.

Poniżej przedstawione są wyniki renegocjacji programu w okresie 2019-2020 oraz wcześniejszych w okresie 2017-2018

w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Renegocjacje 2019-2020

 • Umożliwienie przyznawania grantów zespołom naukowców na realizację prac badawczo-rozwojowych.
 • Wprowadzenie możliwości wsparcia projektów B+R wykraczających poza inteligentne specjalizacje w celu poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych regionu.
 • Uzyskanie zgody na przesunięcia wewnątrz osi II kierujące środki na termomodernizacyjne projekty podmiotów publicznych.
 • Przesunięcie 4,5 mln euro z osi III na dofinansowanie budowy Morskiego Centrum Nauki (3,5 mln euro) oraz na wsparcie konkursu w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej w uzdrowiskach (1 mln euro).
 • Likwidacja limitu na wsparcie służb ratowniczych.
 • Przesunięcie 1,5 mln euro z osi III na wsparcie konkursu w rewitalizacji w osi IX – łącznie z przesunięciem wewnątrz osi IX alokacja w działaniu 9.3 wzrasta o 2,3 mln euro.
 • Przesunięcie 3 mln euro wewnątrz osi IV na wsparcie modernizacji Teatru Polskiego.
 • Przesunięcie 3,4 mln euro na zakup hybrydowego taboru kolejowego.

Renegocjacje 2017-2018

 • Zwiększenie o 6 mln euro alokacji na kulturę w celu wsparcia projektu rozbudowy Teatru Polskiego oraz zniesienie limitu 5 mln euro kosztów całkowitych na inwestycje kulturalne.
 • Dodanie priorytetu inwestycyjnego 6e z alokacją 4 mln euro jako elementu Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego i przesunięcie na Program dodatkowych 5 mln euro w priorytecie 4c (łączna alokacja Programu: 9 mln euro).
 • Podwojenie limitu wsparcia dla służb ratowniczych (z 3 do 6 mln euro).
 • Przesunięcie 49 mln euro z uzbrajania terenów inwestycyjnych na bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw (30 mln euro) w ramach osi I i na mobilność miejską (19 mln euro) w osi II.
 • Przeznaczenie 1 mln euro na projekty Województwa w zakresie promocji innowacji.

w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego

Renegocjacje 2019-2020

 • Realokacja 8 mln euro z obszaru wsparcia Powiatowych Urzędów Pracy (środki Funduszu Pracy) na inne działania EFS, według bieżących potrzeb regionu (np. na wsparcie przedsiębiorców dotkniętych kornawirusem).
 • Realokacja 10 mln euro na bezzwrotne dotacje na zakładanie działalności gospodarczej (działanie 6.4).
 • Rozszerzenie wsparcia szkoleniowo – doradczego w ramach Bazy Usług Rozwojowych na duże przedsiębiorstwa, działające w obszarze wspierania innowacji lub reindustrializacji (działanie 6.1).
 • Wynegocjowanie możliwości realizacji nowych projektów pozakonkursowych:

– Dobre wsparcie II – lokalny system usług,
– Regionalne Centrum Kryzysowe.

 • Wprowadzenie wsparcia dla osób pracujących w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 (działanie 6.6).
 • Wprowadzenie nowych działań w zakresie ergonomii miejsca pracy we wsparciu zdrowotnym (działanie 6.8).
 • Realokacja 5 mln euro na usługi rozwojowe (BUR).
 • Realokacja 16,8 mln euro na usługi społeczne (działanie 7.6), pozwalająca na realizację projektów pozakonkursowych Województwa prowadzony przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.
 • Realokacja 7,5 mln euro (w tym 4 mln euro na edukację szkolną), pozwalająca na finansowanie wsparcia nauczania matematyki, przedmiotów ścisłych i innowacyjności w zachodniopomorskich przedszkolach i szkołach (działanie 8.1 i 8.2).

Renegocjacje 2017-2018

 • Realokacja środków (podyktowana rewizją możliwości osiągnięcia ram wykonania w pierwotnych wartościach):

– przesunięcie 29 mln euro z PI 9i (działanie 7.1, środki przeznaczone na wsparcie OPS/PCPR, które nie zostały przez ww. instytucje wydatkowane),
– realokacja 9 mln euro na wsparcie opieki nad dziećmi do lat 3 (m.in. poprzez projekt pozakonkursowy “Zachodniopomorskie Małe Skarby”),
– realokacja 4 mln euro na usługi społeczne (działanie 7.6),
– realokacja 10 mln euro na tworzenie miejsc przedszkolnych (działanie 8.1),
– realokacja 6 mln euro na kształcenie zawodowe (działanie 8.6).

 • Wynegocjowanie wsparcia osób młodych we wsparciu pożyczkowym na zakładanie działalności gospodarczej (działanie 6.4) – Województwo Zachodniopomorskie uzyskało taką zgodę jako jedyny region w Polsce.
 • Wprowadzenie nowej formy wsparcia dla rodziców dzieci do lat 3 w postaci projektu pozakonkursowego Województwa “Zachodniopomorskie Małe Skarby”.
 • Wynegocjowanie możliwości stosowania trybu pozakonkursowego w działaniu 7.1 dla OPS/PCPR bez konieczności objęcia wsparciem 100% podmiotów.
 • Rozszerzenie wsparcia zdrowotnego o osoby niespełniające wymogów wykluczenia społecznego (działanie 7.7).
 • Rozszerzenie założeń RPO WZ w zakresie usług społecznych, prowadzące bezpośrednio do możliwości uruchomienia takich działań jak projekt ROPS “Dobre wsparcie”, wyróżniony przez Komisję Europejską nagrodą RegioStars (działanie 7.6).
 • Rozszerzenie grupy docelowej w obszarze wsparcia przedszkolnego w działaniu 8.1 i 8.4 – przed zmianą: dzieci w wieku 3-4 lata; po zmianie: dzieci w wieku przedszkolnym (tj. 2,5 – 6 lat).
 • Rozszerzenie zakresu wsparcia w edukacji ogólnej w obszarze przedsiębiorczości, działalności innowacyjnej, umiejętności uniwersalnych i kompetencji kluczowych, zwiększenie zakresu grup docelowych (działanie 8.2, 8.3, 8.4).
 • Rozszerzenie zakresu wsparcia w edukacji zawodowej o regionalne inteligentne specjalizacje i branże mające strategiczne znaczenie dla województwa (działania 8.6, 8.7 i 8.8).