Zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 11 września 2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej dla osi VI, VII i VIII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 informuje, iż od dnia 09.09.2019 r. obowiązuje nowa wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, która jest dostępna wraz z opisem zmian na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/