Żłobek „Zając Borówka” – bezpieczny i nowoczesny

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 13 grudnia 2019

W czwartek, 12 grudnia 2019 roku odbyło się uroczyste otwarcie Publicznego Żłobka „Zając Borówka” zlokalizowanego na os. Wrzosowe Wzgórza przy ulicy Bronisława Sobola 2A w Szczecinie. Bezpieczny i nowoczesny żłobek został zrealizowany dzięki dofinansowaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 6.6 Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad  dziećmi w wieku do lat 3. Okoliczność otwarcia kolejnej tego typu placówki na terenie Gminy Miasta Szczecin było doskonałą okazją do wyrażenia uznania dla wszystkich osób i zespołów zaangażowanych w realizację projektu.

 Wykwalifikowana kadra, nowoczesne, monitorowane wnętrza, przytulne sale zabaw oraz doskonale wyposażona rekreacyjna cześć zewnętrzna z ogrodzonym placem zabaw z bezpieczną nawierzchnia to gwarancja komfortu i rozwoju maluchów. Pozyskane eurofundusze RPO WZ wykorzystano również na remont oraz zakup niezbędnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych. W ramach projektu powstało 60 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Całość inwestycji została dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zakupiono i zamontowano niezbędne wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne. W ramach funkcjonowania placówki zaplanowano prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci: zajęcia teatralne, zajęcia z cyklu bajkowe koncerty czy zajęcia muzyczno-ruchowe. Codziennie będą prowadzone zajęcia ogólnorozwojowe oraz ze specjalistami tj. psychologiem, terapeutą zajęciowym i logopedą. Głównym celem projektu jest umożliwienie powrotu na rynek pracy minimum 60 osobom (bezrobotnym/biernym zawodowo, pracującym) z terenu Gminy Miasto Szczecin, pozostającym poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub  przebywają na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych. Zaplanowano że w projekcie weźmie udział co najmniej 6 rodziców/opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami. Jednym z warunków przyjęcia dziecka do żłobka jest podjęcie przez jego rodzica/opiekuna pracy w ciągu trzech miesięcy (od 3 grudnia tego roku do najpóźniej końca lutego 2020 r.) lub powrót do pracy w dniu rozpoczęcia opieki nad dzieckiem w żłobku (w przypadku osób przebywających na urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich).

W ramach Działania 6.6. Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 RPO WZ od początku okresu finansowania przeprowadzono 4 nabory w trybie konkursowym – w ostatnim naborze wpłynęło 39 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 40 035 270,00 zł, a orientacyjny termin jego rozstrzygnięcia to 23 grudnia br. Dotychczas podpisano 33 umowy na łączna kwotę 72 160 727,29 zł, powstało 607 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, a 1524 osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych zostało wsparciem. Zgodnie z harmonogramem naborów wniosków w 2020 roku zaplanowane zostały dwa nabory, w terminie od 03.09.2020 r.,  do 05.10.2020 r., na projekty do 100 000 EUR wkładu publicznego, gdzie orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie to 938 328, 00 EUR oraz projekty powyżej 100 000 EUR wkładu publicznego – orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie 3 753 313, 00 EUR.