Zaproszenie do udziału w międzynarodowym projekcie

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 23 sierpnia 2017

Szanowni Państwo,
Komisja Europejska, międzynarodowa platforma Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Flamandzka Agencja Europejskiego Funduszu Społecznego mają zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w projekcie zwalczania długotrwałego bezrobocia.
Cel i tematyka projektu
Komisja Europejska uruchamia projekt mający na celu wsparcie osób długotrwale bezrobotnych oraz ich integrację na rynku pracy poprzez oferowanie wsparcia w zakresie rozwoju narzędzi i usług, które mogłyby być finansowane z EFS.
Wsparcie skoncentruje się na trzech bardzo istotnych kwestiach, które wspomogą współpracę między podmiotami wspierającymi osoby długotrwale bezrobotne:
1. Wsparcie rozwoju wspólnych opisów przypadków
Temat ten wiąże się z wypracowaniem jednolitego obrazu opisu przypadku klienta, dostępnego dla różnych podmiotów, w celu zapewnienia ciągłości usług i uporządkowania działań względem osób bezrobotnych. Prace w tej dziedzinie będą stanowiły ważny krok w kierunku ustanowienia jednego punktu kontaktowego, oferującego wsparcie różnych organizacji (publicznych służb zatrudnienia i służb socjalnych)
2. Wsparcie doradcze dla osób długotrwale bezrobotnych, które powróciły na rynek pracy, mające na celu zapewnienie utrzymania miejsca pracy przez te osoby oraz dla pracodawców, zatrudniających osoby, które wyszły z długotrwałego bezrobocia
3. Wsparcie zdolności do podjęcia zatrudnienia przez osoby długotrwale bezrobotne poprzez pomoc w zdobywaniu doświadczenia zawodowego/ praktyki/ doradztwo zawodowe
Wsparcie pozwoli na zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych, w tym pochodzących ze specjalnych grup docelowych, takich jak: osoby z niepełnosprawnością intelektualną, migranci oraz kobiety, a także poprawi współpracę pomiędzy służbami zatrudnienia a podmiotami oferującymi praktyczną naukę zawodu.
Co oferujemy?
Rozwiązania gotowe do wdrożenia
Krajom członkowskich o znikomym doświadczeniu lub braku doświadczenia w przedmiotowej tematyce oferujemy wsparcie w postaci gotowych do wdrożenia rozwiązań, a także wsparcie doradcze ze strony bardziej doświadczonych krajów członkowskich oraz ekspertów i specjalistów. Pomoże to w spożytkowaniu środków EFS w sposób możliwie najskuteczniejszy.
Doradztwo i wsparcie ekspertów
Krajom członkowskim posiadającym duże doświadczenie w przedmiotowym zakresie oferujemy wsparcie w dalszej realizacji bieżących projektów oraz wsparcie w celu usprawnienia wypracowanych rozwiązań.
Realizacja projektu
Ramy czasowe
Projekt zostanie oficjalnie rozpoczęty podczas  Thematic Network on Employment meeting w Atenach 28 sierpnia 2017 roku i zakończy się w lipcu 2019 roku. Projekt wdrażany będzie głównie w roku 2018, natomiast pierwsze widoczne efekty przewidywane są w jego drugim kwartale.
Podgrupy
Każdy z przedstawionych powyżej trzech obszarów realizowany będzie przez podgrupę, złożoną z przynajmniej trzech państw członkowskich, posiadających znaczne doświadczenie w tematyce projektu oraz dwóch państw członkowskich posiadających niewielkie doświadczenie lub jego brak. Ma to na celu umożliwienie nabycia odpowiedniej wiedzy i umiejętności przez mało doświadczone państwa członkowskie. Członkowie podgrupy powinni spotykać się co około 4 miesiące.
Krajowe Organy Doradcze
W każdym kraju członkowskim wdrażającym wypracowane rozwiązania powinien powstać organ doradczy złożony z reprezentantów publicznych służb zatrudnienia, Instytucji Zarządzających Europejskim Funduszem Społecznym, odpowiednich ministerstw, agencji zatrudnienia, pracodawców, organizacji pozarządowych i innych instytucji spierających osoby długotrwale bezrobotne. Dzięki temu projekt uzyska krajowy kontekst.
Eksperci Krajowi
Dodatkowo, w każdym kraju wdrażającym wypracowane rozwiązania powinien zostać mianowany Ekspert Krajowy, którego zadaniem będzie dostosowanie projektu do wprowadzenia na krajowy rynek pracy.
Koszty związane z projektem, w tym koszty podróży dla uczestników spotkań podgrup, zostaną zwrócone wszystkim uczestnikom projektu.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie kwestionariusza dostępnego na stronie https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmL_IQiPmiXnr9GaIZw2pjOjVud1BTgDJtwrSJm86rigHg4A/viewform do 15 września 2017 r.