Upublicznianie zapytań ofertowych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu

Dodano przez: Daniel Sawicki | 7 września 2017

W związku ze zmienionymi zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków i pojawiającymi się zapytaniami wnioskodawców, których projekty zostały wybrane do dofinasowania, a którzy jeszcze nie podpisali z IOK umowy o dofinasowanie, WUP w Szczecinie umożliwia upublicznienie na swojej stronie zapytań ofertowych.
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wnioskodawca, który na własne ryzyko rozpoczyna realizację projektu przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest – w przypadku wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w ramach projektu zgodnie z zasadą konkurencyjności – do upublicznienia zapytania ofertowego na wskazanej przez Instytucję Ogłaszającą Konkurs stronie internetowej.
Tym samym Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie obliguje wnioskodawców do umieszczania zapytań ofertowych (oraz ich aktualizacji) w powyższym przypadku na stronie internetowej  Instytucji Ogłaszającej Konkurs tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie (http://rpo.wup.pl/zobacz-upublicznione-zapytania-ofertowe/).
Dokumenty niezbędne do upublicznienia zapytania ofertowego należy przesłać na adres e-mail wskazany w korespondencji z WUP w Szczecinie.
Dokumenty powinny być przesłane w formacie pdf.  Należy wziąć również pod uwagę kwestie ewentualnych załączników, które wymagają wypełniania i w tym przypadku należy je przesłać w formie edytowalnej. Całość dokumentacji, która ma zostać upubliczniona należy przesłać spakowaną w formacie zip. Nazwa pliku zip powinna uwzględniać przedmiot ogłoszenia tak, żeby można było po niej zidentyfikować, czego dotyczy przedmiotowe ogłoszenie (np. ogłoszenie na doradcę zawodowego).
Wnioskodawca jest zobligowany również do przekazywania wszelkich zmian i ewentualnych pytań oraz odpowiedzi do zapytania ofertowego. Niezbędne do upublicznienia dokumenty należy przekazać na wskazany adres e-mail najpóźniej na 2 dni robocze przed dniem koniecznym do upublicznienia zapytania ofertowego.
Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczanych na stronie internetowej zapytań ofertowych, nie weryfikuje również przed  upublicznieniem ich treści.
W przekazanym do upublicznienia zapytaniu ofertowym należy wyraźnie wskazać dane do kontaktu z wnioskodawcą w przypadku pojawiania się ewentualnych wątpliwości do zapytań ofertowych.