Zaktualizowany Wykaz kandydatów na ekspertów RPO WZ 2014-2020

Dodano przez: Daniel Sawicki | 14 października 2016

 

Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej (IP) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ) 2014-2020 uprzejmie informuje, iż dnia 11 października 2016 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zatwierdził zaktualizowany Wykaz kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Status kandydata na eksperta tj. wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów prowadzonego przez WUP w Szczecinie uzyskały osoby, które spełniły wszystkie warunki, określone w Ogłoszeniu o naborze z  dnia 29 lipca 2016 r. w dziedzinie:
  • Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian
Wpis do Wykazu oznacza, że osoba jest uprawniona do oceny projektów składanych w odpowiedzi na ogłoszone przez WUP w Szczecinie konkursy w ramach RPO WZ 2014 – 2020 i może zostać powołana do składu Komisji Oceny Projektów.
Do osób ubiegających się o status kandydata na eksperta WUP w Szczecinie wystosował pisemną informację o wyniku oceny formalno-merytorycznej, tj. o umieszczeniu albo nieumieszczeniu wraz ze wskazaną przyczyną odmowy.
Jednocześnie informuje, iż wpis do przedmiotowego Wykazu nie gwarantuje kandydatowi na eksperta uczestnictwa w procesie wyboru projektów do dofinansowania oraz nie może stanowić podstawy do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
Status eksperta uzyskuje kandydat na eksperta, z którym zostanie zawarta umowa dotycząca udziału w wyborze projektów do dofinansowania. O podpisaniu ww. umowy z kandydatem na eksperta decyduje Dyrektor WUP w Szczecinie.
Podstawą aktualizacji dokumentu może być przeprowadzenie dodatkowego naboru kandydatów na ekspertów RPO WZ 2014-2020 przez IP lub informacja o wystąpieniu przesłanek do wykreślenia kandydata/ów z Wykazu. Zasady prowadzenia Wykazu uregulowane są ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. 2016 poz. 217 ze zm.).
Poniżej Wykaz kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (.pdf) – prowadzony przez WUP w Szczecinie.
Ponadto, informuję, iż pełny Wykaz kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dostępny jest na stronie www.rpo.wzp.pl.
Do pobrania: