Zaktualizowane Instrukcje wypełniania wniosku o dofinansowanie projektów

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 24 listopada 2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, udostępnił zaktualizowaną Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiotem aktualizacji było rozdzielenie dokumentu na dwa odrębne:

  1. Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektów objętych kwotami ryczałtowymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wersja 1.0 obowiązująca od 23.11.2020 r. wyłącznie dla projektów zakładających rozliczanie na podstawie kwot ryczałtowych;

  2. Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektów, które zakładają rozliczanie na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wersja 1.0 obowiązująca od 23.11.2020 r. wyłącznie dla projektów, których budżet opiera się o rzeczywiście ponoszone wydatki.

Załączniki nie uległy zmianie i są obowiązujące dla obu instrukcji.

Zaktualizowane Instrukcje obowiązują dla naborów ogłaszanych od 23.11.2020 r.