Zakończył się cykl szkoleń z obsługi wniosku aplikacyjnego w ramach Działania 7.1 RPO WZ 2014-2020

Dodano przez: admin | 11 września 2015

W dniu 9.09.2015 r. zakończył się cykl dziesięciu spotkań, podczas których prelegenci z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie – Pani Ewa Puszkiewicz, Naczelnik Wydziału Integracji Społecznej EFS oraz Pani Anna Kunikowska, Kierownik Biura Integracji Społecznej EFS – zaprezentowały uczestnikom spotkań  szczegółowe informacje dotyczące obsługi wniosku aplikacyjnego w ramach Działania 7.1 (Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej – typ projektu 2).

Spotkania, zorganizowane z inicjatywy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, odbywały się w dniach 24-27.08.2015 r. w Koszalinie oraz  31.08.2015 r. – 09.09.2015 r. w Szczecinie i zgromadziły łącznie ponad 130 osób, reprezentujących Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie oraz Ośrodki Pomocy Społecznej z województwa zachodniopomorskiego.

Podczas spotkań przedstawiciele WUP w Szczecinie szczegółowo omówili warunki naboru, zasady realizacji projektu oraz Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i aktywny udział w szkoleniach.