Zakończenie Posiedzenia KOP w ramach Działania 7.7

Dodano przez: Alicja Giszczak | 25 marca 2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż dnia 22.03.2019 r. zakończono ocenę wniosku w ramach Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością Regionalny Program Zdrowotny Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Wczesne wykrywanie i rehabilitacja wad wzroku wśród uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej na lata 2019 – 2021” – konkurs nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-K44/19.

W wyniku przeprowadzonej oceny, projekt nie został wybrany do dofinansowania.

Ponadto, na podstawie art. 46 ust. 4 Ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, IOK zamieszcza listę członków KOP.