Zachodniopomorskie Małe Skarby – zwiększamy środki na wsparcie rodziców!

Dodano przez: Alicja Giszczak | 31 lipca 2019

Dzięki staraniom Województwa Zachodniopomorskiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, w roku 2018 uzyskaliśmy zgodę Komisji Europejskiej na realizację projektu własnego „Zachodniopomorskie Małe Skarby”. Jego celem jest ułatwienie rodzicom powrót na rynek pracy osób. Projekt zapewnia refundację kosztów pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, u opiekuna dziennego lub niani. Jak pokazało zainteresowanie rekrutacją do projektu, potrzeby w zakresie tego rodzaju wsparcia są bardzo duże. Decyzją Zarządu Województwa projekt będzie kontynuowany, zwiększą się też środki na ten cel. 

W trakcie pierwszej rekrutacji we wrześniu 2018 r. zgłosiło się tylu chętnych, że wykorzystano połowę z 700 miejsc przewidzianych w projekcie na okres 3 lat, a już w ciągu pierwszego roku realizacji projektu objęto wsparciem prawie 700 osób. Na dzień 31 lipca 2019 r. w projekcie uczestniczy 695 rodziców, a opieką objętych zostało 725 dzieci. Zdecydowanie na 1 miejscu wśród dostępnych form opieki na dziećmi jest zatrudnienie niani – 379 rodziców zdecydowało się skorzystać z tej możliwości.

Popularność tego projektu znajduje wytłumaczenie w liczbach. Faktem jest bowiem, iż nadal liczba miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 dostępnych w placówkach publicznych nie zaspokaja potrzeb, a koszt miejsca w placówce niepublicznej może być nieosiągalny dla części rodziców. Zgodnie z danymi GUS za rok 2017, w Polsce działało 3 120 żłobków, oddziałów żłobkowych i klubów dziecięcych z 106,5 tys. miejsc. 75,9 proc. z nich to były placówki sektora prywatnego. Jeżeli zestawimy te dane z faktem, że od 2014  do 2018 roku w Polsce urodziło się ponad półtora miliona dzieci, mamy sytuację w której, statystycznie, mniej niż 10 proc. dzieci może liczyć na miejsce w żłobku (dane za www.forbes.pl). Zagadnienie jest o tyle ważne, że funkcjonowanie i dostępność miejsc opieki nad małym dzieckiem ma istotny związek z sytuacją na rynku pracy rodziców, w szczególności mam, i możliwością szybkiego powrotu do aktywności zawodowej.

Placówek jest wciąż za mało, pomimo aktywnych działań samorządów i  programów rządowych, które to wymagają czasu i dużych nakładów finansowych, aby przynieść pożądany efekt.  Dlatego istotne są też alternatywne  rozwiązania. I tutaj w sukurs przychodzi Unia Europejska i Europejski Funduszu Społeczny. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 założono znaczne środki, bo w kwocie 109 mln 538 tys. zł,  na wspieranie  powrotu na rynek pracy rodziców opiekujących się małymi dziećmi. Dzięki tym środkom realizowane są zarówno projekty polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w placówkach publicznych i niepublicznych, ale też wspieranie rodziców w indywidualnej organizacji opieki nad dziećmi.
I właśnie drugiego rozwiązania dotyczy  projekt „Zachodniopomorskie Małe Skarby”.

Potrzeba wsparcia w tym zakresie nie ustaje. W szczególności też konieczne jest skierowanie pomocy do mieszkańców mniejszych miejscowości. Dlatego też decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego zatwierdzono zmiany do projektu „Zachodniopomorskie Małe Skarby”, polegające przede wszystkim na jego wydłużeniu do sierpnia 2023 r. i zwiększeniu jego budżetu do  29 594 400 zł (pierwotnie projekt miał być realizowany do  31 grudnia 2020 roku, a budżet projektu miał wynieść  blisko 14 mln zł).

Dzięki wprowadzonym zmianom wsparciem zostanie objętych  kolejnych 800 rodziców. Szczególne preferencje w rekrutacji będą miały osoby zamieszkujące i/lub powracających do pracy na terenie Specjalnej Strefy Włączenia, która obejmuje obecnie 74 na 113 gmin naszego województwa. Wsparciem w ramach SSW objęte są gminy borykających się z różnego rodzaju problemami społeczno-gospodarczymi, w tym m.in. brakiem dostatecznej infrastruktury i usług opiekuńczych, wspierających rodziców.

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona dwa razy w roku, odrębnie dla każdego naboru zostaną określone kryteria punktowe. Najbliższa rekrutacja do projektu rozpocznie się już 26 sierpnia 2019 r., a zrekrutowanych zostanie 100 osób. Regulamin projektu wraz z kryteriami punktowymi zostanie opublikowany na stronie internetowej www.wup.pl, w zakładce Zachodniopomorskie Małe Skarby, w dniu 12 sierpnia 2019 r.

Niezależnie od tego projektu, województwo w ramach RPO WZ 2014-2020 sukcesywnie wspiera tworzenie nowych miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi oraz dostosowywanie istniejących i nowych miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Do tej pory zawarto już umowy z projektodawcami na ogólną kwotę 46 mln 613 tys. zł. Dzięki tym środkom utworzono 544 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 i wsparto blisko 700 rodziców wracających na rynek pracy. Kolejny konkurs na tego typu projekty właśnie został ogłoszony. Nabór wniosków potrwa od 22.08 do 23.09 br. Kwota przeznaczona na projekty wynosi 28 mln 510 tys. zł.

Wszystkie te działania aktywnie wspierają zasadę godzenia życia zawodowego z rodzinnym, przede wszystkim jednak najpełniej wychodzą naprzeciw potrzebom rodziców małych dzieci, czyniąc z Funduszy Europejskich narzędzie rzeczywistej zmiany w sytuacji życiowej mieszkańców.

DZIAŁANIE 6.6 RPO WZ PROGRAMY ZAPEWNIENIA I ZWIĘKSZENIA DOSTĘPU DO OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

Typ 3 projektu:  Finansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi poprzez pokrycie kosztów opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego, ponoszonych przez opiekunów dzieci lub pokrycie kosztów wynagrodzenia niani ponoszonych przez opiekunów dzieci do lat 3.

WNIOSKODAWCA województwo zachodniopomorskie
WARTOŚĆ PROJEKTU 29 594 400 zł
ZAŁOŻENIA refundacja kosztów do 12-miesięcy pobytu w żłobkach, klubikach dziecięcych, u opiekuna dziennego i niani:

·         żłobek – do 1 140 zł*

·         opiekun dzienny – do 1 140 zł*

·         klub dziecięcy – do 760 zł*

·         niania – do 1 140 zł*

*kwota stanowi 95% maksymalnego miesięcznego dofinansowania, pozostałe 5% (wkład własny) wnoszą rodzice

GRUPA DOCELOWA Osoby zamieszkujące na terenie woj. Zachodniopomorskiego, które zaliczają się do jednej z dwóch grup:

·         Osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3

·         Osób pracujących opiekujących się dziećmi do lat 3, będących w trakcie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka i przebywających na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim

OKRES REALIZACJI 01.07.2018 – 31.08.2023
PLANOWANE REZULTATY 1 500 rodziców objętych wsparciem

Prezentacja

 

Poszukujesz informacji o tym jak EFS zmienia województwo zachodniopomorskie?

Skontaktuj się z nami i śledź nas w mediach społecznościowych!

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

A. Mickiewicza 41

70-383 Szczecin

Biuro informacji i promocji EFS

tel. + 48 91 42 56 163/164/204

e-mail: efs@wup.pl