„ZACHODNIOPOMORSKIE MAGNOLIE EFS 2019”

Dodano przez: Alicja Giszczak | 28 października 2019

W przepiękny październikowy wieczór, w niezwykłych murach Opery na Zamku, mieliśmy okazję poznać laureatów tegorocznego konkursu „Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2019”. To już szósty razjak Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie nagrodził osoby zaangażowane w realizację przedsięwzięć współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, środków, które Unia Europejska przeznacza na wyrównywanie szans.

25 października, podczas uroczystej gali „Zachodniopomorskie Magnolie EFS”, poznaliśmy laureatów konkursu. Tegoroczny konkurs rozstrzygany był w dziewięciu kategoriach podzielonych na trzy obszary tematyczne: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, zgłoszone do niego zostały 53 kandydatury, z których wewnętrzna komisja konkursowa wyłoniła finałową 27, a następnie specjalnie powołana Kapituła Konkursu ścisłą 9 Laureatów.

Gala była doskonałym zwieńczeniem działań, miejscem, gdzie ludzie zaangażowani we wdrażanie funduszy europejskich mogli podpatrzeć jak robią „to” inni, działając we wspólnym celu. W centrum działań EFS zawsze są ludzie. Fundusz ten angażuje osoby o wielkich sercach i niespożytym zapale do działania w pomoc tym, którzy tego najbardziej potrzebują. Zachodniopomorskie Magnolie EFS to wielkie święto wszystkich tych, którzy na co dzień wprowadzają realne zmiany w życiu innych ludzi, wykorzystując w możliwie najlepszy sposób unijne wsparcie – mówił Pan Stanisław Wziątek Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego podczas tej uroczystej gali. Konkurs „Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2019” to wyjątkowe i unikatowe przedsięwzięcie, mające na celu uhonorowanie wysiłków podmiotów, instytucji i osób zaangażowanych w realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznegow województwie zachodniopomorskim– dodał Pan Andrzej Przewoda Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie – To właśnie dzięki projektodawcom, realizatorom projektów, ale przede wszystkim dzięki osobom zaangażowanym we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego możemy obserwować jak zmienia się nasza lokalna społeczność.

Podczas gali, zaszczycili nas swoją obecnością goście honorowi – przedstawiciele Komisji Europejskiej Pani Cinzia Masina oraz Pan Krzysztof Bandasz. Bardzo dziękujemy za zaproszenie na tą wyjątkową uroczystość, będącą uhonorowaniem działań i zaangażowania ludzi w realizację tak ważnych projektów. Widać, że środki unijne wpływają na poprawę sytuacji w waszym kraju, są one dobrze wydatkowane, a projekty, o których dzisiaj będzie mowa, tylko to potwierdzają – mówiła podczas wystąpienia Pani Cinzia Masina Zastępca Kierownika Działu ds. Polski, Czech i Słowacji Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej – Realizacja projektów współfinansowanych ze środków EFS nie jest łatwa. Czasami ich efekty są trudne do dostrzeżenia, często nie widać ich na pierwszy rzut oka. To nie droga czy most,  gdzie od razu efekt jest namacalny. W tych projektach najważniejszy jest człowiek i praca z nim, a efekty tych działań odczuwalne będą jeszcze długi czas – dodała na koniec.

Podczas gali nie obyło się bez wzruszeń i refleksji, padło wiele miłych słów oraz podziękowań. Wszyscy jednogłośnie potwierdzali, że środki unijne pomagają zmieniać rzeczywistość. Dwadzieścia lat temu malowałem na kartkach z bloku rysunkowego, dziś maluję na blokach – powiedział podczas gali laureat tegorocznych „magnolii”, zwycięzca w kategorii „Młodzi w akcji” Pan Tomasz Żuk, który dzięki otrzymanemu dofinasowaniu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zakupił profesjonalny sprzęt i otworzył własną działalność. Dziś to ja wybieram co chcę malować. Dzięki temu realizuję swoje pasję – dodaje. To dzięki dofinasowaniom z Europejskiego Funduszu Społecznego moja firma się rozwija, rozwijam się ja i moi współpracownicy. Korzystanie z środków pomocowych jest jak nałóg, uzależnia – wszystkim życzę takiego uzależnienia, dobrego uzależnienia – mówiła po otrzymaniu statuetki Pani Agnieszka Błoch laureatka w kategorii „Inwestycja w kadry”.Jestem fanem Funduszy Europejskich – podkreślił Pan Ryszard Stachowiak Wójt Gminy Sławno laureat w kategorii „Beneficjent z pasją”- jako jedna z nielicznych gmin wiejskich posiadamy osobną komórkę zajmującą się pozyskiwaniem środków unijnych. Dzięki wiedzy i doświadczeniu jakie posiadamy, jesteśmy gotowi by realizować coraz większe projekty, projekty partnerskie, projekty których efekty będziemy mogli obserwować przez wiele kolejnych lat. Robimy wiele i Gmina Sławno nie poprzestanie na realizacji tych projektów, ale na bieżąco będziemy identyfikować problemy i skutecznie na nie reagować poprzez realizację kolejnych zadań – dodaje.

To właśnie dzięki realizacji takiego konkursu, w takiej formuje, możemy bliżej poznać osoby, podmioty, projekty odpowiedzialne za zmiany zachodzące w naszym województwie. Oto sylwetki wszystkich laureatów.

LAUREACI

  Kategoria: Beneficjent z pasją    

Laureat: Gmina Sławno

Gmina Sławno od wielu lat realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego to nie jedyny program, z którego udało im się pozyskać środki na rozwój tej małej wiejskiej gminy. W obecnym okresie finansowaniaskorzystali z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 pozyskując środki na realizację aż 16 projektów, projektów zarówno inwestycyjnych, jak i projektów miękkich. Gmina Sławno, z samego RPO WZ 2014-2020, w czasie funkcjonowania programu, realizuje 11 projektów, z czego aż 7 związanych jest z rynkiem pracy, włączeniem społecznym czy edukacją. Całkowita wartość projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 9 062 456,11 zł, a wartość przyznanego dofinansowania zaśto prawie 8,5 mln zł. Gmina Sławno, swoimi działaniami, wielokrotnie udowadnia, że kompleksowe działania przynoszą długofalowe efekty. W swoich działaniach nie pomijają żadnych grup społecznych. Realizują działania np. w ramach projektów edukacyjnych, skierowane zarówno do dzieci i młodzieży, dzięki którym mogą uczyć się korzystając z nowoczesnych technologii. Dzieci, które potrzebują wsparcia i pomocy w nauce mogą z niej skorzystać uczęszczając do utworzonych świetlic środowiskowych. Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym mogąliczyć nie tylko na kursy zawodowe np. kursy kierowców kategorii C lub C+E czy kursy dla opiekunek osób niepełnosprawnych, ale przede wszystkim, mogą liczyć na indywidualne wsparcie psychologa czy doradcy zawodowego. W ramach działań przewidzianych w projekcie utworzono Centrum Integracji Społecznej i kolejne osoby zagrożone wykluczeniem społecznym mogą wrócić do pełnego życia w społeczeństwie. Ta mała gmina nie zapomina o najbardziej potrzebujących wsparcia, czyli osobach zależnych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych. Dzięki realizacji projektów „Opieka świadczona lokalnie nad osobami niesamodzielnymi z terenu gminy Sławno szansą na godne życie” oraz „Lokalnie sprawni” zapewniane są bezpłatne usługi opiekuńcze oraz usługi asystenckie i rehabilitacyjne dla najbardziej potrzebujących. Zapewniany jest również dostęp do bezpłatnego sprzętu pielęgnacyjnego i rehabilitacyjnego dla osób z niepełnosprawnościami.

  Kategoria: Ambasador EFS       

Laureat: Piotr Jaśkiewicz i Arkadiusz Borysiewicz – Fundacja Nauka dla Środowiska

Panowie Piotr Jaśkiewicz i Arkadiusz Borysewicz to członkowie zarządu Fundacji Nauka dla Środowiska, wyjątkowo zaangażowanej w działaniadla zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych.

Pan Piotr zarządza kilkudziesięcioma projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych, ponadto kształci innych z zakresu ekonomii społecznej, rozwoju NGO, aktywności społecznej, edukacji społeczno-finansowej i wiele innych.

Pan Arkadiusz prowadzi szkolenia w zakresie możliwości wdrażania zasad społeczeństwa informacyjnego na terenach wiejskich (e-urząd, e-administracja, e-zdrowie e-biznes), warsztaty dla liderów młodzieżowych z zakresu edukacji finansowej w ramach programu „zaplanuj swoją przyszłość’, szkolenia z zakresu budowania partnerstw pomiędzy NGO a JST w zakresie prowadzenia projektów itd. Ponadto współautor szeregu publikacji w obszarze ekonomii społecznej.

Dzięki ich wytężonej pracy, wielkich sercach i ogromnemu entuzjazmowi których zarażają innych sukces Fundacji nie byłby możliwy!

  Kategoria: Równość szans        

Laureat: Open Mind Marcin Miśniakiewicz

Firma Open Mind Marcin Miśniakiewicz jest realizatorem projektu „LINGUA ARTES – kompetencje językowe potwierdzone międzynarodowym certyfikatem ” w ramach Działania 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej i porozumiewania się w językach obcych. Projekt zakładał podniesienie kompetencji językowych minimum 324 osób z 432 uczestników, w tym objęcie szkoleniami 10 % uczestników będących osobami z niepełnosprawnościami. Część projektu zrealizowana została w Środowiskowym Domu Samopomocy w Drawnie, gdzie objęte wsparciem zostały osoby niepełnosprawnie intelektualnie, chore psychicznie oraz zaburzone psychiczne, które zgodnie z opinią biegłego lekarza nie są w stanie samodzielnie funkcjonować. Dzięki współpracy zespołu Open Mind oraz KeyAccountMnager ETS Global BV, a dokładnie dedykowaną komórką MissionHandycapped w Paryżu zorganizowane zostały, przy zachowaniu wszystkich standardów, procedur administracji oraz systemu oceny, sesje szkoleniowe z udogodnieniami dla uczestników projektu. Osoby te zostały poddane takim samym testom jak wszyscy pozostali uczestnicy projektu i 11 osób z tych osób z niepełnosprawnościami ukończyło kurs języka angielskiego i zdało wystandaryzowany egzamin.

  Kategoria: Najlepszy beneficjent PO WER

Laureat: Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku

Z końcem ubiegłego roku Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku zakończył realizację projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych pozostających bez pracy w powiecie szczecineckim (III).”Dwa lata bardzo intensywnych działań (realizacja projektu rozpoczęła się 1 stycznia 2017r.) pozwoliło osiągnąć rezultaty przekraczająco pierwotne założenia projektu. Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienie osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy. Pierwotnie, w ramach projektu, planowano objąć wsparciem 470 uczestników projektu, ostatecznie w projekcie udział wzięło 573 bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Szczecinku. Założenia projektu były również odpowiedzią na potrzeby osób z niepełnosprawnościami i łącznie objęto wsparciem 14 takich osób. W ramach projektu bezrobotnych objęto następującymi formami wsparcia: pośrednictwo pracy/poradnictwo pracy/IPD, staże, szkolenia, bony na zasiedlenie, prace interwencyjne, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, wyposażenie lub doposażenia stanowiska pracy.

  Kategoria: Młodzi w akcji

Laureat: Tomasz Żuk

Od zawsze ogromną pasją Pana Tomasz Żuka był rysunek oraz malarstwo. Już w szkole podstawowej jego prace robiły ogromne wrażenie na odbiorcą. Nigdy nie kształcił się jednak w dziedzinie związanej ze sztuką, nie kończył żadnej szkoły plastycznej ani kursu, chociaż jego prace świadczą o czym innym – Pan Tomasz jest samoukiem. Dzięki wsparciu środków EFS, otrzymanemu dofinansowaniu, założył firmę CUKIN ART Tomasz Żuk. Jego działalność w głównej mierze związana jest z malowaniem sprejami powierzchni wielkoformatowych tzw. street art., artystyczne malowanie ścian w lokalach usługowych oraz w domach prywatnych, a także wykonywanie mniejszych form takich jak plakaty.

  Kategoria: Najlepszy beneficjent RPO WZ

Laureat: Fundacja Nauki dla Środowiska

Fundacja Nauka dla Środowiska to jedna z największych na Pomorzu Środkowym, niezależna filantropijna organizacja pozarządowa o statusie pożytku publicznego. Działa dla zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych. Udziela kompleksowego wsparcia finansowego, technologicznego oraz merytorycznego wdrażając strategię 4E.

– Edukacja – wzmacnia tych którzy rosną, wdrażając innowacyjne programy edukacji społeczno-finansowej dla dzieci i młodzieży.

– Ekologia – wywiera dobry wpływ, promując alternatywne źródła energii oraz turystykę przyjazną środowisku.

– Ekonomia – Daje szansę na niezależność, wzmacniając patriotyzm gospodarczy oraz mechanizmy wsparcia ekonomicznego społeczności lokalnych

– Empowerment – wyzwala pozytywną energię, animując liderów, władze samorządowe oraz miejscowe organizacje społeczne do realizacji samodzielnych przedsięwzięć rozwojowych.

Ich flagowy projekt „Dobre wsparcie” uzyskał główną nagrodę w kategorii “Inclusive Growth” konkursie Regio Stars Awards 2019, nagradzającym najlepsze projekty z obszaru całej Unii Europejskiej.

  Kategoria: Inwestycja w kadry

Laureat: Spektrum Agnieszka Błoch

Przedsiębiorstwo SPEKTRUM Agnieszka Błoch prowadzi działalność z zakresu wychowania przedszkolnego w postaci niepublicznego przedszkola oraz żłobek. W firmie zatrudnionych są 34 osoby. W roku 2018 przedsiębiorstwo przystąpiło do projektu „Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim” i w trakcie nieco ponad półrocznego udziału w projekcie łącznie 27 zatrudnionych pracowników skorzystało ze szkoleń. Podniesienie kwalifikacji pracowników pozwoliło m.in. na wprowadzenie nowych usług dla dzieci z zakresu kodowania. Kwota uzyskanej refundacji 126829,20 zł

  Kategoria: Inwestycja w edukację

Laureat: Starostwo Powiatowe w Choszcznie

 

Powiat Choszczeński realizuje obecnie cztery projekty edukacyjne w szkołach średnich, zarówno w ramach kształcenia ogólnego, jak i zawodowego. Całkowita wartość realizowanych projektów wynosi 4925839,29 zł. , dofinansowanie zaś 4475288,74 zł. Przewidziana ilość uczestników to 687 osób. W ramach działań przewidzianych w projekcie każdy z uczniów objęty zostanie doradztwem edukacyjno-zawodowym, przewidziano także staże zawodowe orazstypendia naukowe dla uzdolnionych uczniów. Przeprowadzone zostanie szereg szkoleń i kursów np. kursy prawa jazdy kat. B, spawalnicze, obsługi wózków jezdniowych, kelner-barsiata czy szkolenie na pracownika usług gastronomicznych. W ramach projektów przeznaczono ponad 715 tysięcy złotych na wyposażenie pracowni oraz zakup sprzętu dydaktycznego, w tym sprzętu TIK.

  Kategoria: Inwestycja w przedsiębiorstwo społeczne

Laureat: Starostwo Powiatowe w Wałczu wraz z Powiatowym Zakładem Aktywności Zawodowej w Wałczu

 

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej jest jedynym takim przedsiębiorstwem w powiacie wałeckim. Powstał on z inicjatywy Powiatu, który na ten cel przeznaczył budynki po byłym Ochotniczym Hufcu Pracy w Wałczu oraz pozyskał środki niezbędne na sfinansowanie tej inwestycji z RPO WZ, WFOŚiGW oraz PFRON o łącznej wartości 11 821 565,15 zł. Dzięki realizacji projektu „Nasze równe szanse w szkoleniu i zatrudnieniu – aktywna integracja mieszkanek i mieszkańców powiatu wałeckiego prowadząca do zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej” w ramach Działania 7.2 42 osoby przeszły indywidualną ścieżkę reintegracji, a dzięki pomocy psychologa, terapeuty zajęciowego, fizjoterapeuty i doradcy zawodowemu zostali przygotowanie do pracy w ZAZ, z czego 33 osoby podjęły zatrudnienie z zakładzie. Wśród uczestników 24 osoby należały do grupy osób ze stopniem znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz niepełnosprawnością intelektualną. Dzięki opracowaniu indywidualnej ścieżki reintegracji i poznaniu predyspozycji każdego z uczestników przygotowani oni zostali do podjęcia pracy w ZAZ w zawodach: kucharz, stolarz, krawiec, ogrodnik terenów zielonych oraz w zakresie rękodzieła. Część z nich przeszła kurs gastronomiczny oraz kelnerski. Od marca br. W PZAZ pracuje 75 osób, z czego 54 osoby z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym i umiarkowanym. Wartość tego projektu wyniosła 1 284 954,38 zł, z czego dofinansowanie z EFS 1 220 706,65 zł.

Nie tylko zwycięzcom, ale i wszystkim nominowanym jeszcze raz gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na polu zawodowym, jak i prywatnym.