Wykaz kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020

Dodano przez: admin | 19 lutego 2016

Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej (IP) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ) 2014-2020 uprzejmie informuje, iż dnia 02 lutego 2016 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zatwierdził Wykaz kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

Status kandydata na eksperta tj. wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów uzyskują osoby, które spełniły wszystkie warunki, określone w Ogłoszeniu o naborze z dnia 09 listopada 2015 r. w dziedzinach:

  • Aktywizacja zawodowa i opieka nad dziećmi do lat 3
  • Aktywna integracja i usługi społeczne
  • Edukacja

Wpis do Wykazu oznacza, że osoba jest uprawniona do oceny projektów składanych w odpowiedzi na ogłoszone przez WUP w Szczecinie nabory w ramach RPO WZ 2014 – 2020 i może zostać powołana do składu Komisji Oceny Projektów.

Do osób ubiegających się o status kandydata na eksperta WUP w Szczecinie wystosował pisemną informację o wyniku oceny formalno-merytorycznej, tj. o umieszczeniu albo nieumieszczeniu w Wykazie wraz ze wskazaniem przyczyny odmowy.

Jednocześnie informuję, iż wpis do przedmiotowego Wykazu nie gwarantuje kandydatowi na eksperta uczestnictwa w procesie wyboru projektów do dofinansowania oraz nie może stanowić podstawy do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

Status eksperta uzyskuje kandydat na eksperta, z którym zostanie zawarta umowa dotycząca udziału w wyborze projektów do dofinansowania.

Podstawą aktualizacji ww. Wykazu może być przeprowadzenie dodatkowego naboru kandydatów na ekspertów RPO WZ 2014 – 2020 przez IP lub informacja o wystąpieniu przesłanek do wykreślenia kandydata/ów z Wykazu. Zasady prowadzenia Wykazu uregulowane są ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. poz. 1146).

Poniżej przedmiotowy dokument do pobrania.

Wykaz kandydatów na ekspertów
Wykaz kandydatów na ekspertów
Wykaz_kandydatow_na_ekspertow__02022016.pdf
283,3 KiB
3668 Downloads
Szczegóły