Wyjaśnienie odnośnie kosztu badania profilaktycznego w budżecie projektu i wartości wskaźnika rezultatu

Dodano przez: Alicja Giszczak | 20 listopada 2017

W związku z ogłoszonym w dniu 31 sierpnia br. konkursem nr: RPZP.06.08.00-IP.02-32-K31/17 Instytucja Pośrednicząca przedstawia stanowisko w sprawie kosztu badania profilaktycznego w odniesieniu do wartości wskaźnika rezultatu Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne [osoby].
W Regulaminie konkursu nr: RPZP.06.08.00-IP.02-32-K31/17 wskazano wartość docelową wskaźnika rezultatu Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne [osoby], wynikającą z założeń RPO WZ 2014-2020 na poziomie 60%.
Wartość wskaźnika w projekcie powinna zostać oszacowana przez Wnioskodawcę na podstawie rzetelnie przeprowadzonej diagnozy sytuacji problemowej. Realizację usługi zdrowotnej w ramach dofinansowania[1] bądź wkładu własnego w budżecie projektu należy zaplanować biorąc pod uwagę realną liczbę osób, które mogą zgłosić się na badanie wskutek działań podjętych w projekcie oraz uwzględniając analizę sytuacji problemowej i ewentualne dotychczasowe doświadczenie Projektodawcy w tym zakresie. Wyżej wymieniony koszt powinien zostać zaplanowany dla liczby uczestników zgodnej z wartością powyższego wskaźnika. Oznacza to, że Wnioskodawca nie może założyć w budżecie kosztu np. badania kolonoskopowego dla wszystkich uczestników projektu, jeżeli wartość wskaźnika rezultatu Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne [osoby] wynosi 70%.
Dodatkowo, należy pamiętać, że ocena projektu EFS ma charakter kompleksowy i uwzględnia zarówno skuteczność działań, jak i racjonalność oraz efektywność wydatkowania środków.
[1] Ze środków dofinansowania nie może zostać sfinansowany koszt badania mammograficznego oraz badania cytologicznego uczestniczki projektu, którego finansowanie jest zagwarantowane ze środków NFZ.