Wskazówki dla beneficjentów EFS w ramach RPO WZ w związku z epidemią COVID-19

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 2 kwietnia 2020

Jeżeli jesteś beneficjentem Programu, masz zawartą umowę o dofinansowanie projektu, ale nie jesteś w stanie wywiązać się z obowiązków w niej przewidzianych w związku z epidemią COVID-19 lub widzisz, że sytuacja ta może wpłynąć na spowolnienie realizacji Twojego projektu, skontaktuj się z nami. Zgłoś problemy a my je przeanalizujemy i postaramy się znaleźć indywidualne rozwiązanie.

W przypadkach, kiedy zgłoszone okoliczności będą miały związek z epidemią, wdrożymy niezbędne usprawnienia umożliwiające dalszą realizację projektów i uelastycznimy procedury.

Poinformuj nas, gdy:

– masz problemy z dochowaniem terminów na wykonanie zobowiązań wynikających z umowy. Przykładowo nie jesteś w stanie złożyć w terminie wniosku o płatność, jego korekty lub innych dokumentów, do których wcześniej zostałeś wezwany. Terminy możemy przedłużyć.

– nie jesteś w stanie zrealizować projektu w terminie określonym w umowie lub widzisz spowolnienie w jego realizacji. Przeanalizujemy postęp w realizacji projektu i możemy przesunąć jego zakończenie.

– musisz zrezygnować z niektórych zakupów. Możemy zaakceptować zmiany w budżecie.

– nie możesz realizować wsparcia, które zaplanowałeś na rzecz uczestników projektu. Możemy uznać za kwalifikowalne wydatki związane z odwoływanymi działaniami w związku z zagrożeniem koronawirusem takich jak szkolenia, wyjazdy, konferencje, spotkania czy zajęcia dodatkowe jeśli zaciągnięcie zobowiązań na ten cel odbyło się przed 11.03.2020. Pamiętaj o właściwym udokumentowania braku możliwości odzyskania poniesionych na ten cel środków (odzyskania kosztów rezerwacji lub zaliczek od dostawców i usługodawców zakończyło się niepowodzeniem) oraz przekazania uzasadnienia powodów odwołania planowanej formy wsparcia (np. braku zgody uczestników projektu na udział np. w szkoleniu). Przeanalizujemy każdą sytuację indywidualnie.

– ponosisz stałe koszty funkcjonowania otwartych podmiotów utworzonych ze środków EFS mimo braku możliwości świadczenia w nich wsparcia. Uznamy za kwalifikowalne koszty funkcjonowania tych miejsc – kosztów stałych funkcjonowania miejsc opieki w tym kosztów personelu), które muszą być ponoszone pomimo np. braku dzieci w placówce.

– realizujesz projekt stażowy a uczestnicy nie mogą uczestniczyć we wsparciu np. ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8 bądź ze względu na zawieszenie działalności przedsiębiorstwa, w którym odbywa się staż. Nie wiesz czy możesz wypłacać takim osobom stypendium stażowe. Uznamy za wystarczające udokumentowanie tego stanu posiadaniem właściwego oświadczenia uczestników. Mając na uwadze troskę o dobro wszystkich zaangażowanych w te procesy osób rekomendujemy honorowanie ww. oświadczeń bez konieczności osobistego lub elektronicznego podpisu w momencie ich składania – w miarę możliwości takie podpisy można zebrać od uczestników po zmniejszeniu zagrożenia epidemiologicznego w kraju. Wydatek na stypendium stażowe w tym przypadku uznany będzie za kwalifikowalny.

– wypłaciliśmy Tobie zaliczkę, mija umowny termin na jej rozliczenie, ale nie zdążyłeś jej wydatkować. Wdrożymy elastyczne procedury związane z wypłaconymi środkami. Przykładowo możemy przedłużyć termin, w którym będziesz musiał ją rozliczyć.

– zakończyłeś projekt, ale nie jesteś w stanie osiągnąć wskaźników rezultatu. Możemy przedłużyć Ci termin na ich osiągnięcie, bądź dokonać uzasadnionych zmian ich wartości.

– Twój projekt jest w okresie trwałości i widzisz zagrożenia jej utrzymania. Możemy zastosować zapisy umowy dotyczące siły wyższej.

Epidemia COVID-19 jest siłą wyższą. Zgodnie z umową nie zostaniesz uznany za naruszającego postanowienia umowy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków z niej wynikających w takim zakresie, w jakim jest to wynikiem działania siły wyższej.

Zależy nam na dalszej realizacji Twojego projektu. Mając na uwadze dynamikę obecnej sytuacji poddane analizie zostaną rozwiązania zmierzające do odstępstw od obowiązków nałożonych zarówno regulaminami poszczególnych naborów, jak i umowami o dofinansowanie. Działając wspólnie, chcemy zminimalizować trudną sytuację beneficjentów korzystających ze środków Programu.

Bardzo prosimy o zgłaszanie pytań i problemów w formie elektronicznej do opiekunów projektów w Wojewódzkim Urzędzie Pracy za pośrednictwem SL 2014. Pozwoli to oszacować skalę problemów i wypracować spójne interpretacje/rozwiązania wobec wszystkich beneficjentów, których projekty dotkną trudności realizacyjne w związku ze stanem epidemii.