Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie po raz kolejny Instytucją Pośredniczącą we wdrażaniu Europejskiego Funduszu Społecznego

Dodano przez: Alicja Giszczak | 31 marca 2023

 

Na jakiego rodzaju inwestycje, programy i projekty rozdysponowane zostanie 8 miliardów złotych z polityki spójności Unii Europejskiej? Które działania będą priorytetowe? Kto będzie mógł sięgnąć po środki w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021 – 2027? I najważniejsze: Jak to wpłynie na rozwój naszego regionu? Odpowiedź na te i wiele innych pytań usłyszeliśmy podczas konferencji inaugurującej program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 która odbyła się 31 marca.

Jak potwierdzają wyniki badania przeprowadzonego przez Polską Akademię Nauk, Województwo Zachodniopomorskie dokonało największego skoku rozwojowego w ostatnim czasie – mówił podczas swojego wystąpienia profesor Jerzy Buzek Poseł do Parlamentu Europejskiegośrodki unijne dają nam możliwość tego rozwoju, możliwość wyrównywania szans, aby różnice, które są jeszcze widoczne, były jak najmniejsze – podkreślał rolę wspólnoty unijnej.

O wartości dodanej wdrażania funduszy unijnych, podczas konferencji, mówiono nie raz. Wielokrotnie prelegenci podkreślali jaką istotną rolę w rozwoju regionu odgrywają te środki. 

To nie tylko działania infrastrukturalne. Tu również inwestuje się w człowieka.

Nowy program regionalny ma dwa podstawowe źródła finansowania. Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych, wzrost cyfryzacji, wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych, środki na wsparcie energii odnawialnej czy wszelkie działania infrastrukturalne finansowane będą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z budżetem ponad 1,2 miliarda euro.

Działania związane z inwestycją w człowieka, jego rozwojem, umożliwieniem pełnego uczestnictwa w życiu społecznym czy zawodowym finansowane będą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ponownie będzie pełnił rolę Instytucji Pośredniczącej, odpowiedzialnej za jego wdrażanie i rozdysponowanie ponad 400 mln euro.

Od wielu lat środki unijne, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pomagają realizować politykę społeczną Unii Europeskiej. Dzięki nim obserwujemy spadek bezrobocia i zmiany na rynku pracy, wzrost poziomu edukacji i zmianę sytuacji osób zagrożonych wykluczeniem – mówiła Pani Cinzia Masina, zastępca kierownika Działu ds. Polski, Czech i Słowacji w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego- Program ten jest skrojony na miarę wyzwań i mozliwości Pomorza Zachodniego – dodała na koniec swojego wystąpienia.

Priorytet na szóstkę.

Wszystkie działania realizowane w ramach Priorytetu 6. Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego ukierunkowane będą na szeroko rozumianą inwestycję w człowieka. Począwszy od najmłodszych obywateli naszego regionu, poprzez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, osoby pracujące, na seniorach kończąc. Środki Europejskiego Funduszu Społecznego od lat wspierają człowieka. To właśnie ten fundusz pozwala na poszerzanie umiejętności związanych z pracą, zapewnienie równych szans oraz lepszych wyników kształcenia, a także uzyskanie środków na rzecz zwiększenia włączenia społecznego, umożliwiając tym samym równy udział w życiu społecznym i zawodowym – wielokrotnie powtarzał Pan Andrzej Przewoda Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w swoich wystąpieniach – w ten sposób chcemy zapewnić równy rozwój naszego społeczeństwa.

Działania, w tym priorytecie, zostały tak podzielone, aby wspierać i wpływać na wiele aspektów naszego życia, zarówno na życie prywatne, społeczne, jak i zawodowe.

Aktywizacja osób pozostających bez pracy

Jednym z głównych działań interwencyjnych będzie wdrażanie kompleksowych rozwiązań aktywizacji zawodowej, mających na celu zwiększenie dostępu do zatrudnienia dla wszystkich osób pozostających bez pracy, zwłaszcza dla znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Szczególne wsparcie kierowane będzie zarówno do osób młodych, w wieku 15-29 lat, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, ale także wsparciem objęte zostaną osoby w wieku 55+, które wraz ze zmieniającą się sytuacją potrzebują pomocy w utrzymaniu aktywności zawodowej.

Wsparcie sektora MŚP

Zmieniająca się sytuacja społeczno-gospodarcza na świecie i w regionie wymaga od przedsiębiorców i ich pracowników ciągłego dostosowywania się do zmieniających się warunków, do rozwijania i ciągłego doskonalenia posiadanej wiedzy, umiejętności i kompetencji, a także zdobywania nowych kwalifikacji, na które istnieje zapotrzebowanie. Dlatego też, w dalszym ciągu, utrzymane zostanie wsparcie podnoszenia kwalifikacji i kompetencji pracowników przedsiębiorstw w ramach systemu popytowego w oparciu o Bazę usług rozwojowych. Zaś dla pracowników zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn od nich niezależnych, kierowany będzie outplacement.

Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym

Brak miejsc w żłobku czy przedszkolu, wysokie koszty zatrudnienia niani czy opłat za miejsce w prywatnym żłobku czy przedszkolu często jest barierą w podjęciu zatrudnienia przez osoby sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 5. W celu niwelowania tych barier, zwiększenia dostępu do zatrudnienia dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo, powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, zaplanowano interwencję polegającą na dofinansowaniu opieki nad dziećmi do lat 5 poprzez pokrycie kosztów opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, u opiekuna dziennego lub w przedszkolu. Pozwoli to na godzenie życia zawodowego i rodzinnego kobiet i mężczyzn.

Edukacja dostępna dla wszystkich

Równy dostęp do dobrej jakości edukacji stał się jednym z celów programu regionalnego. Pomimo dużego wsparcia jakie popłynęło w minionej perspektywie potrzeby wciąż są ogromne. Interwencja przewidziana jest od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, a także kształcenie i uczenie się dorosłych. Duży nacisk położony został na działania ukierunkowane na zwiększanie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami na każdym poziomie edukacji, tak aby mogły rozwijać swój potencjał i aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. W ramach edukacji przedszkolnej działania koncentrować się będą zarówno na wspieraniu tworzenia nowych miejsc przedszkolnych, przede wszystkim na terenach wiejskich, jak i na poprawie jakości edukacji poprzez poszerzanie oferty placówek o dodatkowe zajęcia, wyrównujące ich szanse edukacyjne, a także zajęcia pobudzające i rozwijające zainteresowania dzieci.

Odrębne działania edukacyjne skierowane będą do osób dorosłych, które w związku ze zmianami zachodzącymi w gospodarce, aby utrzymać się na rynku pracy, muszą stale podnosić swoje kwalifikacje i kompetencje. Wsparcie w tym zakresie będzie możliwe do zrealizowania w systemie Podmiotowego Systemu Finansowania za pomocą Bazy Usług Rozwojowych, z którego do tej pory korzystali przedsiębiorcy i ich pracownicy. Aby ułatwić zaś udział osób, w szczególności tych, którzy mają utrudniony dostęp do pozaformalnego kształcenia i uczenia się, utworzone zostaną Lokalne Ośrodki Wsparcia Edukacji przy szkołach lub placówkach systemu oświaty co ma przyczynić się do aktywizowania dorosłych i stanowić podstawę dla uczenia się przez całe życie.

Zdrowie jest tylko jedno

Mamy świadomość, że na stan naszego zdrowia ma wpływ wiele czynników. Nierzadko związany to jest z warunkami pracy i zagrożeniami występującymi w tym środowisku. Dlatego istotną rolę odgrywa profilaktyka czy prowadzenie innych działań zapobiegających chorobom. Możliwość finansowania również takich działań daje nowa perspektywa. Część środków przeznaczona zostanie na realizację regionalnych programów zdrowotnych, eliminację czynników ryzyka w miejscu pracy, a także zapewnienie osobom, które z przyczyn zdrowotnych nie mogą wykonywać pracy na dotychczasowym stanowisku pracy, możliwość przekwalifikowania i przygotowania do kontynuowania pracy na innych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia. To wszystko pozwoli na wydłużenie aktywności zawodowej oraz niwelowanie ryzyka jej przerwania z powodów zdrowotnych.

Aktywna integracja

W naszym województwie znajdują się obszary na których wciąż występuje duża grupa osób biernych zawodowo oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. I to właśnie ta grupa wymaga kompleksowego wsparcia w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej, takiego w wyniku którego ich szanse na zatrudnienie wzrosną. Przy pomocy podmiotów reintegracyjnych, takich jak Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej zdobywanie umiejętności życiowych i społecznych przez tych ludzi staje się możliwe. To tam podnoszą swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe, zdobywają doświadczenie i wracają na rynek pracy. Dlatego środki w ramach EFS+ będą dostępne również dla tych podmiotów.

Tworzenie nowych miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami, osób biernych zawodowo i wykluczonych społecznie umożliwia im powrót do aktywności zawodowej i społecznej. Dlatego też sektor ekonomii społecznej również może liczyć na wsparcie i możliwe będzie udzielanie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie i początkowe utrzymanie (12 miesięcy) miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Nadal udzielane będzie wsparcie dla podmiotów sektora społecznego, tak aby wzmacniać ich potencjał, w szczególności w zakresie świadczenia wysokiej jakości usług społecznych, takich jak m.in. usługi opiekuńcze, komunalne, rehabilitacyjne czy usługi w obszarze zielonej gospodarki.

Przewiduje się również kompleksowe projekty na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, głównie przy wykorzystaniu potencjału OWES ukierunkowane na ich tworzenie i funkcjonowanie obejmujące m.in. usługi animacyjne w środowiskach lokalnych, inkubacyjne, biznesowe, reintegracyjne, wsparcie w obszarze marketingu produktu oraz sieciowania i współpracy z podmiotami gospodarczymi.

Usługi społeczne

W dobie starzejącego się społeczeństwa planowane są kolejne działania z zakresu rozwoju usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej, sprzyjających pozostaniu osobom niesamodzielnym w swoim środowisku. Finansowane będą działania m.in. wspomaganie idei wolontariatu, samopomocy sąsiedzkiej oraz opieki środowiskowej. Stosowanie teleopieki i promowanie cyfrowych rozwiązań w dalszym ciągu będą rozwijane. Nie zapominamy o opiekunach osób niesamodzielnych, bo dla nich zaplanowano wspieranie inicjatyw służących zapewnieniu opieki wytchnieniowej.

Instytucja rodziny również nie pozostanie bez wsparcia. Dla tych mających trudności w sprawowaniu opieki i wychowywaniu dzieci kierowane będą działania polegające na wypracowywaniu indywidualnej metody pracy z nią, polegającej chociażby na aktywizacji społecznej osób w rodzinie.  Współfinansowane będą również działania wspierające proces deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej. Duży nacisk położony zostanie poprzez tworzenie jej rodzinnych form, na wsparcie mogą liczyć kandydaci na rodziny zastępcze oraz osoby pełniące rolę rodzin zastępczych, a także kadra i opiekunowie rodzinnych form pieczy zastępczej. W przypadku, gdy dziecko trafi do opieki instytucjonalnej i będzie na etapie usamodzielniania się nie zostanie samo. W ramach programu regionalnego wspierane będzie również mieszkalnictwo chronione i wspomagane, oferujące zdobycie umiejętności przygotowujących lub wspomagających je do samodzielnego życia i funkcjonowania.