Wiadomości

Topic

Show messages

Sort by

E-PUBLIKACJA SUKCESY EFS

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 przesłany do Komisji Europejskiej.

10 kwietnia br., projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, w wersji przyjętej przez Zarząd Województwa w dniu 8 kwietnia br., wysłany został przez specjalny system informatyczny do Komisji Europejskiej. Przekazanie projektu Programu służbom Komisji Europejskiej oznacza przejście do finalnego etapu prac związanych z uruchomieniem w regionie wsparcia w ramach polityki spójności w […]

2014-04-15

PARP zachęca do wypełnienia Ankiety w sprawie kryteriów wpisu podmiotów do Rejestru Usług Rozwojowych

Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej, każda Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym w ramach nowej perspektywy finansowej ma zapewnić (w przypadku działań skierowanych do przedsiębiorców i pracowników) popytowy system dystrybucji środków. Przedmiotowe, regionalne systemy dystrybucji środków oparte na podejściu popytowym (tzw. Podmiotowe Systemy Finansowania) będą spełniać co najmniej niżej wymienione warunki brzegowe: – odbiorca wsparcia samodzielnie […]

2014-01-30

Przyjęto ramy prawne dla polityki spójności w latach 2014 – 2020

Informujemy, że w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostały nowe rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające przepisy dotyczące Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych na lata 2014-2020. Pakiet rozporządzeń tworzących europejskie ramy prawne dla polityki spójności w przyszłej perspektywie budżetowej opublikowano w Dzienniku Urzędowym UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013. Dziennik dostępny jest pod […]

2014-01-30

Założenia do procesu identyfikacji inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 22 stycznia 2014 roku uchwałą nr 93/14 przyjął Założenia do procesu inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego. Dokument określa m.in. obszary regionalnych specjalizacji oraz proces identyfikacji inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego. Rozpoczynający się okres programowania 2014-2020 oraz priorytety wyznaczone przez Komisję Europejską stawiają przed regionami nowe wymagania związane z rozwojem inteligentnych specjalizacji. Wzrost inwestycji w […]

2014-01-30