Wiadomości

Topic

Show messages

Sort by

E-PUBLIKACJA SUKCESY EFS

Udostępnienie formularza wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego dla Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Działania 6.5 RPO WZ na lata 2014-2020.

W nawiązaniu do informacji zamieszczonej na stronie internetowej www.wup.pl w dniu 12.06.2015 r., dotyczącej zmiany terminu udostępnienia formularza wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego dla Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Działania 6.5 RPO WZ na lata 2014-2020, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 15.06.2015 r. ww. dokument wraz z instrukcją wypełniania. Jednocześnie […]

2015-06-15

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2015 w ramach Działania 6.5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór projektów powiatowych urzędów pracy z terenu województwa zachodniopomorskiego współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ Osi Priorytetowej VI Rynek pracy, Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu […]

2015-06-03

Pierwszy nabór RPO 2014 – 2020 ogłoszony

Dziś ogłaszamy pierwszy nabór w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.To skromny krok we wdrażaniu RPO, ale na pewno bardzo istotny z punktu naszego regionu – mówił marszałek województwa Olgierd Geblewicz podczas briefingu prasowego (2.06). Pieniądze z pierwszego naboru RPO przeznaczone będą na walkę z bezrobociem w województwie zachodniopomorskim.  Dofinansowane zostaną instrumenty i usługi […]

2015-06-03

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Wytyczne mają na celu zapewnienia niezbędnego poziomu koordynacji działań podejmowanych w ramach Programów  Regionalnych  w celu tematycznym 9: „Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją”. Dotyczą w głównej mierze Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), ale także środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), w zakresie wsparcia infrastruktury społecznej i zdrowotnej. Ich zadaniem jest więc także […]

2015-06-02

Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014 – 2020

Wytyczne to dokument skierowany do instytucji uczestniczących w realizacji programów operacyjnych. Opisuje on warunki i procedury dotyczące działań informacyjnych i promocyjnych, realizowanych w ramach polityki spójności w perspektywie finasowej 2014 – 2020. Dokument obowiązuje od 30 kwietnia 2015 r.08 Wytyczne W Zakresie Informacji I Promocji Wytyczne_w_zakresie_informacji_i_promocji.pdf 757,3 KiB 86 Downloads Szczegóły Kategoria:Aktualności Data:14 kwietnia 2016 […]

2015-05-08

Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020

Celem wytycznych jest zapewnienie jednolitych zasad w zakresie monitorowania postępu rzeczowego w ramach krajowych i regionalnych programów na lata 2014 – 2020, niezbędnych do monitorowania efektów polityki spójności na poziomie Umowy Partnerstwa 2014 – 2020. Wytyczne Nr 13 220415 wytyczne_nr_13_220415.pdf 277,2 KiB 84 Downloads Szczegóły Kategoria:Aktualności Data:14 kwietnia 2016 Wytyczne Nr 13 220415 Zal 1 […]

2015-04-30

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014 – 2020

Celem wytycznych jest zapewnienie jednolitych warunków realizacji wsparcia na rzecz rozwoju kwalifikacji i podnoszenia adaptacyjności przedsiębiorców i pracowników opartego na podejściu popytowym, a także realizacji programów outplacementowych w przedsiębiorstwach przechodzących proces restrukturyzacji. Wytyczne są skierowane do instytucji, które uczestniczą w realizacji programów na lata 2014 – 2020, w tym w szczególności do instytucji zarządzających programami […]

2015-04-17

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójnościna lata 2014 – 2020

Wytyczne określają ujednolicone warunki i procedury dotyczące kwalifikowalności wydatków dla funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz Inicjatywy na rzezc zatrudnienia ludzi młodych. Dokumet obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2015 roku. Wytyczne Kwalifikowalnosc 16042016 wytyczne_kwalifikowalnosc_16042016.pdf 604,9 KiB 153 Downloads Szczegóły Kategoria:Aktualności Data:14 kwietnia 2016

2015-04-17

Inauguracja nowej perspektywy finansowej 2014 -2020

26 marca 2015 roku odbyło się uroczyste rozpoczęcie Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020. Podczas wydarzenia, które odbyło się w Technoparku Pomerania, Marszałek Olgierd Geblewicz podkreślał, że najważniejszą kwestią w nowej perspektywie są ludzie z pomysłami, wizją i odwagą dodając, iż tak duża pula pieniędzy jest wyzwaniem dla naszego województwa w budowaniu silnej gospodarki. – […]

2015-03-27

Konsultacje społeczne projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Regionalnego

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (SzOOP), dokumentu, który uszczegóławia zapisy dotyczące wsparcia z funduszy unijnych w latach 2014 – 2020. Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat przyjętych zapisów. Uwagi do dokumentu należy zgłaszać do 15 kwietnia 2015 roku. Dodatkowe informacje oraz […]

2015-03-26