Wiadomości

Topic

Show messages

Sort by

E-PUBLIKACJA SUKCESY EFS

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym, w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.1

Wstępna informacja o naborze Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Organizującej Konkurs, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób […]

2015-09-30

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym, w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś Priorytetowa VI, Działanie 6.5

Wstępna informacja o naborze Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Organizującej Konkurs, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VI Rynek pracy Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, […]

2015-09-30

Debata „RPO województwa zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 – nowa szansa dla MŚP”

24 września br. w Szczecinie w Technoparku Pomerania w Szczecinie  odbyła się Debata „RPO województwa zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 – nowa szansa dla MŚP” Pan Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego przedstawił najważniejsze założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Marszałek relacjonował, że Program oparty jest na trzech filarach – gospodarczym, infrastrukturalnym i społecznym. Wskazywał na to, […]

2015-09-28

PIERWSZE UMOWY W RAMACH RPO WZ PODPISANE!

22 września 2015 r.w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie odbyło się uroczyste podpisanie umów z powiatowymi urzędami pracy na dofinansowanie pierwszych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.Ze wsparcia oferowanego w projektach skorzystają osoby bezrobotne, które znajdują się w najtrudniejszej  sytuacji  na rynku pracy. Na spotkanie przybył Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego […]

2015-09-22

Zakończył się cykl szkoleń z obsługi wniosku aplikacyjnego w ramach Działania 7.1 RPO WZ 2014-2020

W dniu 9.09.2015 r. zakończył się cykl dziesięciu spotkań, podczas których prelegenci z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie – Pani Ewa Puszkiewicz, Naczelnik Wydziału Integracji Społecznej EFS oraz Pani Anna Kunikowska, Kierownik Biura Integracji Społecznej EFS – zaprezentowały uczestnikom spotkań  szczegółowe informacje dotyczące obsługi wniosku aplikacyjnego w ramach Działania 7.1 (Programy na rzecz integracji osób i rodzin […]

2015-09-11

Interpretacja IZ w sprawie kosztów pośrednich powiatowych urzędów pracy

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zajęło stanowisko w związku z pojawiającymi się zapytaniami na temat kosztów pośrednich, które można finansować w ramach projektów pozakonkursowych przez powiatowe urzędy pracy współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z art. 9 ust.2 d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy „Starosta może przeznaczyć […]

2015-08-21

Zaproszenie na spotkanie z obsługi wniosku aplikacyjnego w ramach Działania 7.1 RPO WZ 2014-2020

Wojewódzki Urzędu Pracy w Szczecinie, jako Instytucja Pośrednicząca dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, pragnie zaprosić przedstawicieli Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinieoraz Ośrodków Pomocy Społecznej na cykl szkoleń, dotyczących obsługi wniosku aplikacyjnego w ramach Działania 7.1 (Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, […]

2015-08-19

Drugie spotkanie informacyjne dla RPO WZ 2014-2020

13 sierpnia br. w Goleniowie miało miejsce drugie z cyklu spotkanie informacyjne dla mieszkańców naszego województwa, dotyczące uruchomienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. W spotkaniu, które odbyło się w Goleniowie udział wzięli przedstawiciele samorządów, przedstawiciele NGO’s oraz przedsiębiorcy zainteresowani pozyskiwaniem środków w ramach nowej perspektywy. Pan Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego,  opowiedział o priorytetach […]

2015-08-17

Ruszył cykl spotkań informacyjnych dla RPO WZ 2014-2020

10 sierpnia br. w Świnoujściu miało miejsce pierwsze z cyklu spotkanie informacyjne dla mieszkańców naszego województwa, dotyczące uruchomienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. W konferencji, która odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury w Świnoujściu udział wzięli przedstawiciele wojewódzkich instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie RPO WZ 2014-2020, a także samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcy zainteresowani […]

2015-08-12

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego 2014 – 2020

29 lipca 2015 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (wersja 1.0) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego zawiera podstawowe informacje dotyczące zakresu wsparcia oraz zasad jego przyznawania. W dokumencie zawarte są w szczególności informacje o: typach projektów możliwych do wsparcia, trybach oraz kryteriach wyboru projektów, typach beneficjentów, planie […]

2015-08-05