Wiadomości

Topic

Show messages

Sort by

E-PUBLIKACJA SUKCESY EFS

Poradnik Komisji Europejskiej w zakresie zamówień publicznych

Komisja Europejska przygotowała dokument zawierający porady jak unikać błędów, które często pojawiają się podczas udzielania zamówień publicznych dotyczących projektów współfinansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Jego celem jest ułatwienie wdrażania programów operacyjnych i wspieranie stosowania dobrych praktyk. Dokument nie jest prawnie wiążący, służy jedynie przedstawieniu ogólnych zaleceń i najlepszych praktyk. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PORADY DLA […]

2015-11-13

OGŁOSZENIE O NABORZE DO WYKAZU KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 DO UDZIAŁU W WYBORZE PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór kandydatów na ekspertów do wyboru projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowych: VI, VII, VIII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ), w dziedzinach: Aktywizacja zawodowa i opieka nad dziećmi do […]

2015-11-09

Działanie 8.10 RPO WZ 2014 – 2020. Informacja o zmianie terminu udostępnienia załączników dla Regulaminu konkursu nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K03/15.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno – komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 uprzejmie informuje, iż załączniki nr: 7.8Wzór listy […]

2015-10-30

Działanie 7.1 RPO WZ 2014 – 2020. Informacja o zmianie terminu udostępnienia załączników dla Regulaminu konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K02/15.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 uprzejmie informuje, iż załączniki nr: 7.8 Wzór listy sprawdzającej braki formalne, 7.9 […]

2015-10-30

Działanie 6.5 RPO WZ 2014 – 2020. Informacja o zmianie terminu udostępnienia załączników dla Regulaminu konkursu nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-K01/15.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 uprzejmie informuje, […]

2015-10-30

Spotkanie z prezentacji Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 tym razem w Złocieńcu

Złocieniecki Ośrodek Kultury w dniu 22 października gościł uczestników spotkania informacyjnego, promującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Pan Olgierd Geblewicz zaprosił przedstawicieli samorządów, stowarzyszeń oraz przedsiębiorstw, zainteresowanych nowymi możliwościami wsparcia z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020. Głos zabrał m.in. wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Pan Tomasz Sobieraj, który przedstawił główne założenia Regionalnego Programu […]

2015-10-23

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – Konferencja na Zamku.

Zamek w Świdwinie dnia 20 października był miejscem zorganizowania spotkania informacyjnego, promującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Było to kolejne spotkanie na zaproszenie Marszałka województwa zachodniopomorskiego p. Olgierda Geblewicza na które przybyli przedstawiciele samorządów, stowarzyszeń, fundacji oraz przedsiębiorstw. Spotkanie otworzył Burmistrz miasta Świdwina p. Jan Owsiak witając zaproszonych gości podziękował za przybycie, podsumował poprzednią perspektywę […]

2015-10-21

W poniedziałek, 19 października w Karlinie odbyło się spotkanie informacyjne, promujące Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Marszałek województwa zachodniopomorskiego p. Olgierd Geblewicz zaprosił przedstawicieli samorządów, stowarzyszeń oraz przedsiębiorstw, zainteresowanych nowymi możliwościami wsparcia z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020. Konferencja odbyła się w hali widowiskowo sportowej, burmistrz Karlina p. Waldemar Miśko serdecznie  powitał zaproszonych gości. Z ramienia Marszałka głos zabrał Wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego p. Tomasz Sobieraj. W swoim wystąpieniu podsumował poprzednią perspektywę finansową […]

2015-10-21

W Choszcznie rozmawiano o funduszach europejskich w perspektywie 2014-2020

16 października w Choszcznie odbyło się kolejne z cyklu spotkanie informacyjne, promujące Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Na zaproszenie Marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza, przybyli przedstawiciele samorządów, stowarzyszeń oraz przedsiębiorstw, zainteresowaninowymi możliwościami wsparcia z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020. Spotkanie odbyło sięw sali lustrzanej Choszczeńskiego Domu Kultury, zaś oficjalnie zainaugurował je Burmistrz Choszczna, p. Robert […]

2015-10-20

Zachodniopomorskie Dni Instrumentów Inżynierii Finansowej – IV edycja

W dniach 15-16października br. w Szczecinie w Hotelu Radisson Blu odbyła się konferencja Zachodniopomorskie Dni Instrumentów Inżynierii Finansowej. Pierwszy  dzień konferencji skierowany był do instytucji zaangażowanych w proces dystrybucji środków unijnych poprzez instrumenty finansowe. Przeznaczony głównie dla pośredników finansowych, instytucji otoczenia biznesu, uczelni ekonomicznych, banków, instytucji zarządzających i pośredniczących we wdrażaniu środków unijnych. Wśród prelegentów […]

2015-10-19