Wiadomości

Topic

Show messages

Sort by

E-PUBLIKACJA SUKCESY EFS

Działanie 6.5 w ramach RPO WZ 2014-2020 – aktualizacja Regulaminu konkursu nr: RPZP.06.05.00-IP.02-32-K01/15

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działanie 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, […]

2015-12-15

Działanie 7.1 w ramach RPO WZ 2014-2020 – aktualizacja Regulaminu konkursu nr: RPZP.07.01.00-IP.02-32-K02/15

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno – zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 15 grudnia 2015 […]

2015-12-15

Konferencja pn. “Podsumowanie efektów pozyskiwania środków z POIiŚ w perspektywie 2007-2013 oraz RPO WZ 2014-2020 – nowa perspektywa”

W dniach 7-8 grudnia 2015 r., w Świnoujściu odbyła się konferencja, której celem było przede wszystkim podsumowanie dotychczasowych działań, ale także wymiana doświadczeń między instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie funduszy unijnych oraz ich beneficjentami. Podczas tego wydarzenia przedstawione zostały informacje, dotyczące efektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz roli WFOŚiGW w Szczecinie, jako Instytucji Pośredniczącej […]

2015-12-11

Obecność w Pyrzycach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

30 listopada br. w Pyrzycach miało miejsce kolejne z cyklu spotkanie informacyjne dla mieszkańców naszego województwa, dotyczące uruchomienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Spotkanie miało na celu przybliżenie mieszkańcom regionu, przedstawicielom samorządu, oraz ich jednostkom organizacyjnym, przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym, jakie możliwości i środki niesie za sobą nowa perspektywa finansowa. Główne obszary wsparcia, filozofię […]

2015-12-03

Działanie 8.10 RPO WZ 2014-2020 – konkurs nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K03/15 – aktualizacja Regulaminu

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działanie 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno – komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. […]

2015-11-30

Spotkanie w Gryficach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

26 listopada br. w Gryfickim Domu Kultury odbyło się spotkanie w którym udział wzięli przedstawiciele samorządów, stowarzyszeń oraz przedsiębiorcy, zainteresowani pozyskiwaniem środków w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Oficjalnego otwarcia spotkania dokonał gospodarz wydarzenia Pan Waldemar Wawrzyniak –I zastępca Burmistrza Gryfic.Po przywitaniu Pan Zbigniew Chabowski,II zastępca Burmistrza Gryfic  zaprezentował inwestycje, które udało się zrealizować w […]

2015-11-27

IV posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WZ 2014-2020

W dniu 19 listopada 2015 r. w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie odbyło się czwarte posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Przedmiotem obrad było m.in. przyjęcie kryteriów wyboru projektów w ramach następujących działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020: 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, typ projektu 1. Małe projekty B+R, 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw […]

2015-11-27

RPO WZ 2014-2020 aktualizacja Regulaminu naboru nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-P02/15

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania  7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywnej edukacji, społecznej, zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 13.11.2015 r. zaktualizowany Regulamin naboru nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-P02/15 w wersji […]

2015-11-13

Poradnik Komisji Europejskiej w zakresie zamówień publicznych

Komisja Europejska przygotowała dokument zawierający porady jak unikać błędów, które często pojawiają się podczas udzielania zamówień publicznych dotyczących projektów współfinansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Jego celem jest ułatwienie wdrażania programów operacyjnych i wspieranie stosowania dobrych praktyk. Dokument nie jest prawnie wiążący, służy jedynie przedstawieniu ogólnych zaleceń i najlepszych praktyk. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PORADY DLA […]

2015-11-13

OGŁOSZENIE O NABORZE DO WYKAZU KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 DO UDZIAŁU W WYBORZE PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór kandydatów na ekspertów do wyboru projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowych: VI, VII, VIII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ), w dziedzinach: Aktywizacja zawodowa i opieka nad dziećmi do […]

2015-11-09