Wiadomości

Topic

Show messages

Sort by

E-PUBLIKACJA SUKCESY EFS

Informacja dla Projektodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach naborów ogłoszonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

Instytucja Pośrednicząca (IP) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPO WZ) informuje, iż w związku z planowanymi zmianami kryteriów wyboru projektów w zakresie administracyjności, mających umożliwić wnioskodawcy dokonania poprawy lub uzupełnienia na etapie oceny zgodności wniosku z kwalifikowalnością wydatków, nastąpi aktualizacja wszystkich opublikowanych regulaminów konkursów. Zmiany kryteriów zostaną przedstawione na posiedzeniu Komitetu Monitorującego planowanego na […]

2016-01-15

UWAGA! Odwołanie spotkań informacyjnych dotyczących Działania 7.1 oraz Działania 8.10 RPO WZ

Informujemy, że spotkania dotyczące naboru wniosków w ramach RPO WZ 2014-2020 dla: Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej RPO WZ 2014‑2020 – konkurs nr: RPZP.07.01.00-IP.02-32-K02/15,przewidziane na 19 oraz 21 stycznia 2016 r., oraz Działania 8.10 Wsparcie osób […]

2016-01-11

Zaproszenie na spotkanie informacyjne w ramach Działania 7.1 RPO WZ 2014-2020

Dnia 19 stycznia 2016 r. w godz. 11:00 – 14:30 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz dnia 21 stycznia 2016 r. w godz. 11:00 – 14:30 w sali Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie, odbędą się spotkania informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 7.1Programy na rzecz integracji […]

2016-01-11

Zaproszenie na spotkania informacyjne w ramach Działania 8.10 RPO WZ 2014-2020

Dnia 13 stycznia 2016 r. w godz. 11:00 – 14:30 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz dnia 15 stycznia 2016 r. w godz. 11:00 – 14:30 w sali Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie, odbędą się spotkania informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 8.10 Wsparcie osób dorosłych, […]

2016-01-04

Działanie 7.3 w ramach RPO WZ 2014-2020 – aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPZP.07.03.00-IP.02-32-K04/15

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działanie 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 30.12.2015 r. zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.07.03.00-IP.02-32-K01/16 […]

2015-12-30

Działanie 8.6 w ramach RPO WZ 2014-2020 – aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K05/15

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 30.12.2015 r. zaktualizowany Regulamin konkursu […]

2015-12-30

Działanie 8.6 – Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym, w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.6

Wstępna informacja o naborze Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Organizującej Konkurs, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek […]

2015-12-22

Działanie 7.3 RPO WZ – Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym, w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.3

Wstępna informacja o naborze Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Organizującej Konkurs, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym nr RPZP.07.03.00-IP.02-32-K04/15. Przedmiotem konkursu są projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.3 Wsparcie dla utworzenia […]

2015-12-21

Spotkanie RPO WZ 2014-2020 w Gryfinie

W spotkaniu, które odbyło się 14 grudnia br., w Gryfinie udział wzięli przedstawiciele samorządów, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcy zainteresowani pozyskiwaniem środków w ramach nowej perspektywy 2014-2020. Spotkanie rozpoczęło się wystąpieniem burmistrza Gryfina p. Mieczysława Sawaryna, który omówił projekty zrealizowane z dofinansowaniem Regionalnego Programu Operacyjnego. Burmistrz wymienił takie przedsięwzięcia jak: uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Parku […]

2015-12-18

RPO w Stargardzie Szczecińskim

W dniu 11 grudnia w Stargardzkim Centrum Kultury rozmawiano o tym, jak pozyskać dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020. Konferencję otworzył prezydent Stargardu Szczecińskiego – Sławomir Pajor, przypominając, że w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013 całkowita wartość dotowanych projektów zrealizowanych w Stargardzie przekroczyła około […]

2015-12-16