Wiadomości

Topic

Show messages

Sort by

E-PUBLIKACJA SUKCESY EFS

Działanie 8.10 RPO WZ 2014-2020 – Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków

W dniu 9 lutego 2016 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych RPO WZ […]

2016-02-10

Działanie 6.5 – Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym Powiatowych Urzędów Pracy w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś Priorytetowa VI Rynek Pracy

Wstępna informacja o naborze Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-P01/16. Przedmiotem naboru są projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi priorytetowej VI Rynek Pracy Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo […]

2016-02-09

Działanie 7.3 RPO WZ 2014-2020 – Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Dnia 16 lutego 2016 r. w godz. 11:00 – 14:30 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 7.3 Wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej RPO WZ […]

2016-02-05

Działanie 7.1 RPO WZ 2014-2020 – Zaproszenie na spotkania informacyjne

Dnia 19 lutego 2016 r. w godz. 11:00 – 14:30 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz dnia 22 lutego 2016 r. w godz. 11:00 – 14:30 w sali Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie, odbędą się spotkania informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz […]

2016-02-05

Działanie 7.3 w ramach RPO WZ 2014-2020 – konkurs nr RPZP.07.03.00-IP.02-32-K01/16 – aktualizacja Regulaminu

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 4.02.2016 r. zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.07.03.00-IP.02-32-K01/16 […]

2016-02-04

Działanie 7.1 RPO WZ 2014-2020 – aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K02/15

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działanie Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 4.02.2016 r. zaktualizowany Regulamin […]

2016-02-04

Działanie 8.10 w ramach RPO WZ 2014-2020 – konkurs nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K03/15 aktualizacja Regulaminu.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działanie 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno – komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. […]

2016-02-04

Działanie 8.10 – Zaproszenie na spotkania informacyjne w ramach RPO WZ 2014-2020

Dnia 9 lutego 2016 r. w godz. 11:00 – 14:30 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz dnia 11 lutego 2016 r. w godz. 11:00 – 14:30 w sali Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie, odbędą się spotkania informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 8.10 Wsparcie osób dorosłych, […]

2016-02-02

Działanie 6.6 – Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś Priorytetowa VI Rynek Pracy

Wstępna informacja o naborze Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Organizującej Konkurs, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym nr RPZP.06.06.00-IP.02-32-K03/16. Przedmiotem konkursu są projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi priorytetowej VI Rynek Pracy Działania 6.6 Programy zapewnienia i […]

2016-02-01

Działanie 7.3 RPO WZ komunikat – INFORMACJA DLA PROJEKTODAWCÓW Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach naborów ogłoszonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

Działanie 7.3 w ramach RPO WZ 2014-2020 nr konkursu RPZP.07.03.00-IP.02-32-K01/16 Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPO WZ) informuje, iż w związku z pracami zmierzającymi do zapewnienia spójności zapisów dokumentów programowych RPO WZ, wydłuża się termin trwania naboru wniosków, w ramach Działania 7.3 nr konkursu RPZP.07.03.00-IP.02-32-K01/16, do dnia 19.02.2016 r. Powyższe zmiany wynikają […]

2016-01-21