Wiadomości

Topic

Show messages

Sort by

E-PUBLIKACJA SUKCESY EFS

Działanie 7.1 dla OPS i PCPR RPO WZ 2014 – 2020 Zamknięcie naboru nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-P02/15

Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej dla Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ) 2014-2020, z dniem 19 lutego 2016 r. zamyka bez rozstrzygnięcia nabór […]

2016-02-19

Wykaz kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020

Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej (IP) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ) 2014-2020 uprzejmie informuje, iż dnia 02 lutego 2016 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zatwierdził Wykaz kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020. Status kandydata na eksperta tj. wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów […]

2016-02-19

Działanie 8.6 w ramach RPO WZ 2014 – 2020 – aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K02/16

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 19.02.2016 r.zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K02/16 w […]

2016-02-19

Działanie 6.5 w ramach RPO WZ 2014 – 2020 – aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-K01/15

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 […]

2016-02-19

Działanie 7.5 – Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym, w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś Priorytetowa VII

Wstępna informacja o naborze Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Organizującej nabór, ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym. Przedmiotem naboru są projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.5 Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz […]

2016-02-19

Działanie 7.3 RPO WZ 2014-2020 – Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków

W dniu 16 lutego 2016 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 7.3 Wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej RPO WZ 2014-2020 – Konkurs nr RPZP.07.03.00-IP.02-32-K04/15. […]

2016-02-16

Działanie 6.5 RPO WZ dla Powiatowych Urzędów Pracy – spotkanie informacyjne

W dniu 15 lutego 2016 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania […]

2016-02-16

Działanie 6.5 RPO WZ 2014-2020 – Zaproszenie na spotkania informacyjne

Dnia 25 lutego 2016 r. w godz. 11:00 – 14:30 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz dnia 29 lutego 2016 r. w godz. 11:00 – 14:30 w sali Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie, odbędą się spotkania informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla […]

2016-02-12

Działanie 8.10 RPO WZ 2014-2020 – Spotkanie informacyjne w Koszalinie

W dniu 11 lutego 2016 r. w sali koszalińskiej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych RPO […]

2016-02-12

Działanie 6.5 RPO WZ dla Powiatowych Urzędów Pracy – Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej dla Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 zaprasza przedstawicieli Powiatowych Urzędów Pracy […]

2016-02-11