Wiadomości

Topic

Show messages

Sort by

E-PUBLIKACJA SUKCESY EFS

Działanie 7.1 w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś Priorytetowa VII, Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym

Wstępna informacja o naborze Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Organizującej Konkurs, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób […]

2016-03-01

Działanie 6.6 RPO WZ 2014-2020 – Zaproszenie na spotkania informacyjne

Dnia 8 marca 2016 r. w godz. 11:00 – 13:00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz dnia 10 marca 2016 r. w godz. 11:00 – 13:00 w sali Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie, odbędą się spotkania informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 6.6 Programy zapewnienia i […]

2016-02-29

Działanie 8.10 – Harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K03/15

W związku z zakończonym w dniu 22 lutego 2016 r. naborem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr  RPZP.08.10.00-IP.02-32-K03/15 ogłoszonego w ramach Działania  8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych  w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno – komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych, Wojewódzki Urząd Pracy […]

2016-02-29

Działanie 6.6 w ramach RPO WZ 2014-2020 – udostępnienie załączników 7.10 Wzór listy sprawdzającej braki formalne oraz 7.11 Wzór listy sprawdzającej wniosek o dofinansowanie do Regulaminu naboru nr RPZP.06.06.00-IP.02-32-K03/16

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 29 lutego 2016 r. załączniki nr 7.10 Wzór listy sprawdzającej braki formalne […]

2016-02-29

Działanie 6.5 w ramach RPO WZ 2014-2020 – udostępnienie załącznika 7.2 Wzór umowy o dofinansowanie projektu do Regulaminu naboru nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-P01/16

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, […]

2016-02-29

Działanie 6.5 RPO WZ – Spotkanie informacyjne dla projektodawców – Konkurs nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-K01/15

W dniu 25 lutego 2016 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania […]

2016-02-26

Działanie 7.3 RPO WZ 2014 – 2020 Harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.07.03.00-IP.02-32-K01/16

W związku z zakończonym w dniu 19 lutego 2016 r. naborem wniosków o dofinansowanie projektów dla konkursu nr RPZP.07.03.00-IP.02-32-K01/16 ogłoszonego w ramach Działania 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia szczegółowy harmonogram etapów oceny i […]

2016-02-25

Działanie 7.1 RPO WZ 2014-2020. Spotkanie informacyjne w Koszalinie

W dniu 22 lutego 2016 r. w sali koszalińskiej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej RPO WZ 2014-2020 – […]

2016-02-23

Działanie 8.6 zaproszenie na spotkania informacyjne w ramach RPO WZ 2014-2020

Dnia 2 marca 2016 r. w godz. 11:00 – 13:00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz dnia 4 marca 2016 r. w godz. 11:00 – 13:00 w sali Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie, odbędą się spotkania informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 8.6 Wsparcie szkół i […]

2016-02-22

Działanie 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków.

W dniu 19 lutego 2016 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej RPO WZ 2014-2020 – Konkurs […]

2016-02-19