Wiadomości

Topic

Show messages

Sort by

E-PUBLIKACJA SUKCESY EFS

Działanie 7.5 w ramach RPO WZ 2014-2020 – aktualizacja Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie nr RPZP.07.05.00-IP.02-32-P02/16

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działanie 7.5 Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz wsparcie rozwoju sieci kooperacji partnerstw ekonomii społecznej udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 04.03.2016 r. zaktualizowane Wezwanie do złożenia wniosku w ramach nr RPZP.07.05.00-IP.02-32-P02/16. IP informuje, iż w przedmiotowym Wezwaniu został dodany następujący wskaźnik produktu: Liczba podmiotów […]

2016-03-04

Działanie 8.6 RPO WZ 2014 – 2020 Spotkanie informacyjne w Koszalinie

W dniu 4 marca 2016 r. w koszalińskiej filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy odbyło się spotkanie dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego RPO WZ 2014-2020- Konkurs nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K02/16. W […]

2016-03-04

Działanie 8.6 RPO WZ 2014-2020. Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków

W dniu 2 marca 2016 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego RPO WZ 2014-2020- Konkurs nr […]

2016-03-03

Działanie 6.5 RPO WZ – Spotkanie informacyjne w Koszalinie – Konkurs nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-K01/15

W dniu 29 lutego 2016 r. w koszalińskiej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy, odbyło się spotkanie dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz […]

2016-03-03

Działania 7.1 RPO WZ 2014 – 2020 harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K02/15

W związku z zakończonym w dniu 25 lutego 2016 r. naborem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K02/15 ogłoszonego w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia szczegółowy harmonogram […]

2016-03-02

Komunikat dotyczący brzmienia kryterium wyboru projektów w ramach naboru nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K06/16

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 w ramach Działania 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej możliwa jest realizacja działań w typach projektów 3, 4 i 5, wyłącznie jako uzupełnienie działań realizowanych w 1 i/ lub 2 typie projektu (z wyłączeniem realizacji dodatkowych zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami). W […]

2016-03-02

Udostępnienie Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WZ 2014-2020 dla projektów w ramach EFS

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 01.03.2016 r. zaktualizowaną Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wersji 1.2 Zaktualizowana Instrukcja wypełniania wniosku […]

2016-03-01

Działanie 8.3 – Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym, w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII

Wstępna informacja o naborze Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz Instytucji Organizującej Konkurs wraz ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej powołanej w celu realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz Instytucji Organizującej Konkurs, ogłaszają nabór wniosków […]

2016-03-01

Działanie 8.1 w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII, Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym

Wstępna informacja o naborze Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Organizującej Konkurs, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej. Termin, składania wniosków […]

2016-03-01

Działanie 8.7 – Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym, w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII,

Wstępna informacja o naborze Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz Instytucji Organizującej Konkurs wraz ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej powołanej w celu realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz Instytucji Organizującej Konkurs, ogłaszają nabór wniosków […]

2016-03-01