Warto mnożyć dobre działania!

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 14 września 2020

Czy dobre wzorce należy powielać? Brać przykład? Czerpać z nich inspiracje?

Bez dwóch zdań. Należy inspirować się, czerpać pomysły, uczyć się od najlepszych, podpatrywać co robią inni. Czasami warto kontynuować to co już zostało rozpoczęte i jest dobrze zrobione. Warto mnożyć dobre działania!

Przykładem takiego postepowania  może być projekt „Region Dobrego Wsparcia” który został wybrany do dofinansowania w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Jest to 3-letni projekt finansowany ze środków RPO WZ 2014-2020 dotyczący  zwiększenia dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. Głównym adresatem projektu są osoby niesamodzielne/zależne, opiekunowie tych osób oraz jednostki samorządu terytorialnego. Można by rzec, że jest on kontumacją zakończonego już projektu „Dobre wsparcie”, który odniósł sukces nie tylko na skalę krajową, ale i także stał się inspiracją dla wielu krajów z całego świata. Projekt ten został zwycięzcą w prestiżowym konkursie REGIOSTARS 2019 w kategorii zwalczanie nierówności i ubóstwa. Tylko w samym tym projekcie ponad 350 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uzyskało pomoc, a prawie  500 opiekunów faktycznych osób zależnych zostało objętych wsparciem w programie.

Kontynuując „dobre” działania, w ramach planowanego do realizacji projektu „Region Dobrego Wsparci”, minimum 700 osób niesamodzielnych mieszkających na terenie województwa zachodniopomorskiego otrzyma wsparcie w projekcie. Osoby niesamodzielne otrzymają wsparcie w postaci sąsiedzkich usług opiekuńczych, bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i usług specjalistycznych. Planowane jest utworzenie Regionalnego Punktu Doradczego, w którym świadczone będzie poradnictwo z zakresu opieki i pielęgnacji medycznej, wsparcia psychologicznego, obowiązującego systemu  pomocy instytucjonalnej oraz architektoniczne. Poradnictwem objętych zostanie minimum 400 osób: opiekunowie faktyczni osób zależnych/osoby świadczące usługi społeczne w środowisku lokalnym oraz kandydaci do pełnienia tych funkcji.

Projekt przewiduje utworzenie min. 5 mieszkań opieki wytchnieniowej z infrastrukturą domów inteligentnych, w których zapewniona będzie całodobowa opieka osobie starszej na czas, gdy nie może jej sprawować opiekun. Ponadto, planuje się likwidację barier architektonicznych w min. 5 miejscach zamieszkania osób niesamodzielnych oraz uruchomienie platformy z zakresu teleopieki na terenie gmin zainteresowanych udziałem w przedsięwzięciu.

Tak, jak to miało miejsce w przypadku projektu „Dobre wsparcie” gdzie w obliczu pandemii COVID-19 wykorzystano wytworzone w ramach projektu narzędzie IT do kierowania pracą np. sztabów kryzysowych i instytucji zarządzających pomocą społeczną, pracownikami służb medycznych, wolontariuszami,  i tym razem część środków projektu przeznaczona zostanie na zapobieganie skutkom i przeciwdziałanie COVID-19.