W Choszcznie rozmawiano o funduszach europejskich w perspektywie 2014-2020

Dodano przez: admin | 20 października 2015

16 października w Choszcznie odbyło się kolejne z cyklu spotkanie informacyjne, promujące Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Na zaproszenie Marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza, przybyli przedstawiciele samorządów, stowarzyszeń oraz przedsiębiorstw, zainteresowaninowymi możliwościami wsparcia z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020.
Spotkanie odbyło sięw sali lustrzanej Choszczeńskiego Domu Kultury, zaś oficjalnie zainaugurował je Burmistrz Choszczna, p. Robert Adamczyk. W swoim przemówieniu wskazał on, jakie inwestycje na terenie miasta oraz okolic udało się sfinansować dzięki Funduszom Europejskim w poprzednich latach, wyrażając przy tym nadzieję na kolejny okres prosperity.Następnie zabrał głos p. Tomasz Sobieraj, Wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego. Także nawiązał do osiągnięć z poprzedniej perspektywy finansowej, ale przede wszystkim przedstawił główne założenia obecnie realizowanego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wskazał również, które instytucje będą pośredniczyć we wdrażaniu poszczególnych osi priorytetowych, wyjaśniając przy tym podział na środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego jak i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jako kolejny, głos zabrał Poseł na Sejm RP, od 2007 do 2015 roku Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, p.Stanisław Gawłowski. Zachęcał on uczestników spotkania do aktywnego uczestnictwa w pozyskiwaniu środków unijnych, akcentując przy tym jak jeszcze wiele korzyści mogą dzięki temu odnieść lokalne społeczności.

O możliwościach wsparcia inwestycji proekologicznych informował p. Jacek Chrzanowki, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie. Oprócz potencjału, jaki w tym zakresie daje RPO WZ, przybliżył także inne działania, finansowane m.in. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Pan Marek Orszewski, Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego szczegółowo przedstawił działania inwestycyjne, które będą realizowane przez Urząd Marszałkowski.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego to jednak nie tylko inwestycje w infrastrukturę, instalacje czy urządzenia. To także inwestycje w kapitał ludzki, w społeczeństwo naszego województwa. Za wdrażanie takich właśnie działań odpowiedzialny jest Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, którego przedstawiciel, Kierownik Biura Informacji i Promocji, p. Rafał Rosiński, przybliżył uczestnikom spotkania możliwości wsparcia z tego właśnie zakresu. Mówił o nowych wyzwaniach, które czekają na nas w najbliższych latach, przedstawił także instrumenty, dzięki którym wzmocni się potencjał mieszkańców województwa. Oprócz takich, które WUP realizuje już od lat, jak np. dotacje na założenie działalności gospodarczej, staże, szkolenia, czy pomoc dla sektora ekonomii społecznej, pojawią się także nowe elementy jak wdrożenie programów zdrowotnych i zwiększenie ich dostępności dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Pan Rosiński podkreślił, jak duży nacisk w nowej perspektywie finansowej będzie kładziony na szkolnictwo zawodowe i współpracę pomiędzy przedsiębiorcami a szkołami. Mówiąc o szkolnictwie wskazał również na potrzeby osób pozostających poza systemem oświaty, nie szkolących się i niepracujących (tzw. kategoria NEET), zaznaczając, że takie osoby również będą wspierane przez WUP za sprawą Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.