UWAGA! Odwołanie spotkań informacyjnych dotyczących Działania 7.1 oraz Działania 8.10 RPO WZ

Dodano przez: admin | 11 stycznia 2016

Informujemy, że spotkania dotyczące naboru wniosków w ramach RPO WZ 2014-2020 dla:

Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej RPO WZ 2014‑2020 – konkurs nr: RPZP.07.01.00-IP.02-32-K02/15,przewidziane na 19 oraz 21 stycznia 2016 r.,

oraz

Działania 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno – komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych RPO WZ 2014‑2020 – konkurs nr: RPZP.08.10.00-IP.02-32-K03/15, przewidziane na 13 oraz 15 stycznia 2016r.,

zostały odwołane.

Po ustaleniu nowych terminów spotkań, zostaną one ogłoszone na stronie www.wup.pl.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.