Uruchamiamy kolejny program zdrowotny w regionie! Tysiące uczniów zostanie objętych badaniami w zakresie wad postawy.

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 30 lipca 2021

Wady postawy nalezą do najczęściej występujących problemów zdrowotnych dzieci w wieku szkolnym. Według różnych szacunków problem dotyczy od 60 % do nawet 90 % populacji. W województwie zachodniopomorskim poziom zapadalności na wady postawy wśród dzieci w wieku szkolnym jest wysoki i trend ten ma charakter wzrostowy, dodatkowo do pogłębienia problemów na pewno przyczynił się ponad roczny okres nauki zdalnej w dobie pandemii COVID-19.

Przyczyny i skutki

Do najczęstszych wad postawy w populacji dzieci w Polsce należą: skolioza, młodzieńcza kifoza piersiowa oraz zniekształcenia statyczne kończyn dolnych. Największe zagrożenie dla powstania nieprawidłowej postawy ciała istnieje w okresie szybkiego tempa wzrastania, czyli między 5. a 7. rokiem życia, oraz w okresie dojrzewania: u dziewcząt w wieku 11–13 lat, u chłopców –13–14 lat.

Wady postawy dzieci w wieku rozwojowym najczęściej spowodowane są złymi nawykami lub nadmiernym w stosunku do wzrostu i wagi obciążeniem ciała. Nawet 43 proc. uczniów spędza od dwóch do czterech godzin dziennie w domu, w pozycji siedzącej lub półleżącej (korzystanie z komputerów, laptopów, tabletów). Około 10 % dzieci w Polsce jest na stałe zwolnione z zajęć w ramach wychowania fizycznego.

Problemu zaś nie wolno bagatelizować. Nieleczone wady postawy wpływają w przyszłości na powstanie innych, poważnych schorzeń związanych z układem krążeniowo – oddechowym, ciężkimi zwyrodnieniami kręgosłupa, bólami.

Działamy!

Po raz kolejny Europejski Funduszu Społeczny stworzył możliwości wykorzystania środków na rzecz wspierania zdrowia mieszkańców regionu. Wydział Zdrowia UM, zgodnie z polityką zdrowotną w regionie,  przygotował Regionalny Program Zdrowotny Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Profilaktyka wad postawy wśród uczniów szkół podstawowych na lata 2020 – 2022”. Program był podstawą ogłoszenia konkursu na przygotowanie  i wdrażanie projektów z tego zakresu, w ramach Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością RPO WZ 2014-2020.

Założenia konkursu i jego wyniki

Dofinansowanie jest realizowane w formule konkursu organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.  W wyniku rozstrzygnięcia konkursu do dofinansowania wybrano cztery projekty na łączną  kwotę dofinansowania w wysokości 7 952 939,16 PLN, w tym wsparcie finansowe EFS w wysokości 7 521 045,26  PLN.

Głównym zadaniem projektów jest poprawa stanu zdrowia dzieci uczęszczających do klas piątych szkoły podstawowej w rocznikach 2020/2021, 2021/2022 i 2022/202 ze stwierdzonymi zniekształceniami kręgosłupa, uczestniczących w działaniach korekcyjnych i edukacyjnych w okresie realizacji Programu. Należało też zaplanować  działania edukacyjne, dotyczące wiedzy na temat profilaktyki i korekcji wad postawy, dla rodziców/opiekunów uczniów uczestniczących w Programie. Istotnym elementem są także szkolenia dla pracowników medycznych POZ, mające na celu wzrost wiedzy z zakresu profilaktyki, diagnozowania i leczenia wad postawy.

Dzięki projektom wybranym do dofinansowania 5264  uczniów zostanie objętych badaniami przesiewowymi, z czego 4188 skierowanych zostanie do diagnozy pogłębionej i objęcia działaniami terapeutycznymi. Projekty zasięgiem swojego działania obejmą cztery subregiony województwa zachodniopomorskiego: szczeciński, koszaliński, stargardzki i szczecinecki.

Podpisanie pierwszych umów dla subregionów szczecińskiego i koszalińskiego

Dziś podpisano dwie pierwsze umowy, z planowanych czterech: dla subregionu szczecińskiego oraz subregionu koszalińskiego.

Beneficjentem projektu i organizatorem badań oraz terapii dla mieszkańców subregionu szczecińskiego,  będzie  Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz – reprezentowana przez Pana Tadeusza Buzarewicza. Projekt realizowany jest w Partnerstwie z Fundacją Corecta Rehabilitacja i Terapia Dziecięca – reprezentant Pan Arkadiusz Bojarun oraz firmą Paweł Łyjak „Corecta plus” – reprezentant Pan Paweł Łyjak. Wartość projektu wynosi 3 621 953,75 zł, a swym zasięgiem obejmie powiaty: gryficki, kamieński, goleniowski, policki, Miasto Świnoujście, Miasto Szczecin. Badaniami przesiewowymi objętych zostanie 2133 uczniów, a 1707 zostanie skierowanych do działań terapeutycznych.

Beneficjentem projektu dla mieszkańców subregionu koszalińskiego będzie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ars Medica, reprezentowana przez Pana Mariusza Paczkowskiego oraz Panią Marzenę Paczkowską. Wartość projektu wynosi 1 833 394,80 zł, a projekt swym zasięgiem obejmie powiaty: sławieński, koszaliński, białogardzki, kołobrzeski, Miasto Koszalin. Badaniami przesiewowymi objętych zostanie 1103 uczniów, z czego 883 działaniami terapeutycznymi

Umowy dla pozostałych 2 subregionów są w fazie przygotowania i zostaną zawarte już wkrótce, a odpowiadać za nie będzie jeden  Beneficjent – Thames Sp. z o.o.