Trzecie z cyklu szkolenie pn. „Od pomysłu do projektu z wykorzystaniem systemu LSI2014”

Dodano przez: Daniel Sawicki | 23 września 2016

Dnia 20 września 2016 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się trzecie z cyklu szkolenie pn. „Od pomysłu do projektu z wykorzystaniem systemu LSI2014”.
Szkolenie w formie warsztatów skierowane było do przedstawicieli instytucji (Centrów integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywizacji Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej) aplikujących w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 o wsparcie z Działania 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej.
Celem szkolenia było zdobycie umiejętności opracowywania wniosków o dofinansowanie projektów z użyciem lokalnego systemu informatycznego LSI2014. Wzięło w nim udział 15 osób bezpośrednio zaangażowanych w prace związane z aplikowaniem o środki pochodzące z RPO WZ.
Podczas spotkania omówiono m.in. główne polityki związane ze wdrażaniem projektów Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020, poruszono kwestię charakterystyki grup docelowych, identyfikacji barier równościowych oraz praktycznego wykorzystania mechanizmu racjonalnych usprawnień. W szczególności skupiono się na specyfice pracy z generatorem wniosków aplikacyjnych LSI2014, zwracając wyjątkową uwagę na takie aspekty jak koszty pośrednie w projekcie, odpowiedni dobór wskaźników, czy zakupy w ramach środków trwałych i cross-financingu.