Szkolenie w formie online pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014” zrealizowane

Dodano przez: Alicja Giszczak | 8 czerwca 2021

Dnia 7 czerwca 2021 r. w formie online z wykorzystaniem platformy evenea.pl odbyło się szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014”.

Szkolenie w formie warsztatów skierowane było do projektodawców realizujących projekty współfinansowane ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Celem szkolenia było zdobycie wiedzy nt. prawidłowego przygotowania wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014. Wzięły w nim udział 29 osoby.

Szkolenie poprowadziła Pani Małgorzata Rulińska – ekspert Europejskiego Funduszu Społecznego z listy Ministra Infrastruktury i Rozwoju w dziedzinie administracji rządowej i samorządowej, wykluczenia społecznego, rynku pracy, systemu służby zdrowia oraz  wieloletni trener z zakresu przygotowania i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków EFS.

Podczas szkolenia omówiono m.in. zasady funkcjonowania systemu, postęp rzeczowy projektu, harmonogram, zatrudnienie personelu, korzystanie z platformy ePUAP, sposób weryfikacji wniosku o płatność, gromadzenie danych dotyczących uczestników projektu, zgodność postępu rzeczowego z monitorowaniem uczestników projektu, w tym wypełnianie i wprowadzanie zmian do bazy danych uczestników, w tym w ramach STW, zwroty, korekty, rozliczanie zaliczek oraz podwójne finansowanie.

Prezentacja ze szkolenia