Szkolenie „Szczegółowe warunki realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności w projektach EFS” – zrealizowane

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 29 maja 2018

Dnia 28 maja 2018 r. w Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy  w Koszalinie odbyło się szkolenie pn. „Szczegółowe warunki realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności w projektach EFS”.

Szkolenie w formie warsztatów skierowane było do potencjalnych projektodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, zainteresowanych realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy nt. prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności w projektach EFS. Wzięło w nim udział 19 osób.

Szkolenie poprowadził Pan Tomasz Glinkowski – Radca prawny, kierownik referatu wsparcia zamówień w dużej spółce Skarbu Państwa, były Zastępca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji w JST, kontrolujący zamówienia publiczne w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, akredytowany doradca w zakresie zamówień publicznych w projekcie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pn. “Nowe podejście do zamówień publicznych”. Wieloletni trener z zakresu zamówień publicznych.

Podczas szkolenia omówiono m.in. aktualny stan prawny wraz z zastosowaniem aktów około-ustawowych koniecznych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności, obowiązki beneficjenta w zakresie udzielania zamówień publicznych w kontekście zasad określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020, przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia z zastosowaniem klauzul społecznych, nieprawidłowości podczas procesu udzielania zamówień zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Pobierz plik:
Prezentacja ze szkolenia