Szkolenie – przygotowanie wniosku o płatność w ramach RPO WZ – 22.08.2017r.

Dodano przez: Alicja Giszczak | 24 sierpnia 2017

Dnia 22 sierpnia 2017 roku w Centrum Kształcenia Nauczycieli w Koszalinie odbyło się szkolenie pn. Przygotowanie wniosku o płatność”.
Szkolenie w formie warsztatów było adresowane do projektodawców realizujących projekty współfinansowane ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Celem szkolenia było zdobycie umiejętności nt. prawidłowego przygotowania wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014. Wzięło w nim udział 19 osób bezpośrednio zaangażowanych w prace związane z przygotowaniem wniosku o płatność w ramach RPO WZ.
Szkolenie poprowadziła Pani Ingrid Szrajer – ekspert z zakresu funduszy unijnych, w tym z zakresu opracowywania wniosków o płatność, zarządzania i monitorowania prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE.
Podczas szkolenia omówiono m.in.postęp rzeczowy projektu, korzystanie z platformy ePUAP, sposób weryfikacji wniosku o płatność, gromadzenie danych dotyczących uczestników projektu, zgodność postępu rzeczowego z monitorowaniem uczestników projektu, jak również dokonywanie zmian we wnioskach częściowych  partnerów przez Lidera projektu. W szczególności skupiono się na specyfice pracy w Centralnym Systemie Informatycznym SL2014. Każdy z uczestników w praktyce miał możliwość opracowania własnego wniosku o płatność w SL2014.
Prezentacja ze spotkania