Szkolenie pn. „Szczegółowe warunki realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności w projektach EFS” w ramach RPO WZ 2014-2020 – 10.07.2017 r.

Dodano przez: Alicja Giszczak | 11 lipca 2017

Dnia 10 lipca 2017 r. w koszalińskiej filii  Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się szkolenie z zakresu zasady konkurencyjności.
Szkolenie w formie warsztatów skierowane było do projektodawców realizujących projekty współfinansowanych ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Celem szkolenia było zdobycie wiedzy nt. prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności w projektach współfinansowanych ze środków EFS. Wzięło w  nim udział 19 osób bezpośrednio zaangażowanych w prace związane z realizacją projektu.
Szkolenie prowadził Pan Jarosław Myśko – radca prawny, ekspert z zakresu prawa zamówień publicznych i zasady konkurencyjności.
Podczas szkolenia omówiono m.in. podstawy prawne, podział na podmioty zobowiązane do stosowania ustawy Pzp i podmioty niebędące zamawiającym w rozumieniu ustawy, szacowanie wartości zamówienia. W szczególności skupiono się na pozacenowych kryteriach oceny ofert, warunkach udziału w postępowaniu, publikowaniu ogłoszeń w Bazie Konkurencyjności, ocenie ofert oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, a także minimalnym zakresie umowy.

Prezentacja ze spotkania