Szkolenie pn.„Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014” w ramach RPO WZ 2014-2020 – zrealizowane

Dodano przez: Alicja Giszczak | 25 czerwca 2018

Dnia 22 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się szkolenie z zakresu przygotowania wniosku o płatność.

Szkolenie w formie warsztatów skierowane było do projektodawców realizujących projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Celem szkolenia było zdobycie wiedzy nt. prawidłowego przygotowania wniosku o płatność w projektach współfinansowanych ze środków EFS. Wzięło w nim udział 19 osób bezpośrednio zaangażowanych w prace związane z realizacją projektu.

Szkolenie poprowadziła Pani Ingrid Szrajer – ekspert z zakresu opracowywania wniosków o płatność, zarządzania i monitorowania prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE.

Podczas szkolenia omówiono m.in. postęp rzeczowy projektu, korzystanie z platformy ePUAP, sposób weryfikacji wniosku o płatność, gromadzenie danych dotyczących uczestników projektu, zgodność postępu rzeczowego z monitorowaniem uczestników projektu. W szczególności skupiono się na specyfice pracy w Centralnym Systemie Informatycznym SL2014. Każdy z uczestników w praktyce miał możliwość opracowania własnego wniosku o płatność w SL2014.

Prezentacja ze spotkania