Szkolenie pn. „Od pomysłu do projektu z wykorzystaniem systemu LSI2014” zrealizowane

Dodano przez: Alicja Giszczak | 16 listopada 2016

Dnia 9 listopada 2016 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się szkolenie pn. „Od pomysłu do projektu z wykorzystaniem systemu LSI2014”.
Szkolenie w formie warsztatów skierowane było do przedstawicieli instytucji (Centrów Integracji Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie) deklarujących chęć aplikowania o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 o wsparcie z Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.
Celem szkolenia było zdobycie umiejętności opracowywania wniosków o dofinansowanie projektów z użyciem lokalnego systemu informatycznego LSI2014. Wzięło w nim udział 21 osób bezpośrednio zaangażowanych w prace związane z aplikowaniem o środki pochodzące z RPO WZ.
Podczas szkolenia omówiono m.in. główne polityki związane ze wdrażaniem projektów Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020, poruszono kwestię charakterystyki grup docelowych, identyfikacji barier równościowych oraz praktycznego wykorzystania mechanizmu racjonalnych usprawnień. W szczególności skupiono się na specyfice pracy z generatorem wniosków aplikacyjnych LSI2014, zwracając wyjątkową uwagę na takie aspekty jak koszty pośrednie w projekcie, odpowiedni dobór wskaźników, czy zakupy w ramach środków trwałych i cross-financingu.