Szkolenie pn. „Od pomysłu do projektu z wykorzystaniem systemu LSI2014” zrealizowane

Dodano przez: Alicja Giszczak | 18 listopada 2016

16 listopada 2016 r. w Centrum Kształcenia Nauczycieli w Koszalinie odbyło się szkolenie „Od pomysłu do projektu z wykorzystaniem systemu LSI 2014”.

 

Szkolenie w formie warsztatów adresowane było do Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, które deklarują chęć aplikowania o środki w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

 

Celem szkolenia było zdobycie umiejętności opracowywania wniosków o dofinansowanie projektów z użyciem systemu informatycznego LSI 2014. Wzięło wnim udział 15 osób bezpośrednio zaangażowanych w prace związane z aplikowaniem o środki pochodzące z RPO WZ 2014 – 2020.

 

Podczas spotkania omówiono m.in. główne polityki związane ze wdrażaniem projektów Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020, poruszono kwestię charakterystyki grup docelowych, identyfikacji barier równościowych oraz praktycznego wykorzystania mechanizmu racjonalnych usprawnień. W szczególności skupiono się na specyfice pracy z generatorem wniosków aplikacyjnych LSI 2014, zwracając wyjątkową uwagę na takie aspekty jak koszty pośrednie w projekcie, odpowiedni dobór wskaźników, czy zakupy w ramach środków trwałych i cross-financingu.