Szkolenie pn. „Od pomysłu do projektu z wykorzystaniem systemu LSI2014” zrealizowane

Dodano przez: Alicja Giszczak | 22 listopada 2016

21 listopada 2016 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się szkolenie pn. „Od pomysłu do projektu z wykorzystaniem systemu LSI2014”.

 

Szkolenie w formie warsztatów skierowane było do przedstawicieli organów prowadzących szkoły i placówki systemu oświaty realizujących kształcenie ogólne oraz organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową w zakresie edukacji, deklarujących chęć aplikowania o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 o wsparcie z Działania 8.2 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.

 

Celem szkolenia było zdobycie umiejętności opracowywania wniosków o dofinansowanie projektów z użyciem lokalnego systemu informatycznego LSI2014. Wzięło w nim udział 25 osób bezpośrednio zaangażowanych w prace związane z aplikowaniem o środki pochodzące z RPO WZ.

 

Podczas szkolenia omówiono m.in. główne polityki związane ze wdrażaniem projektów Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020, poruszono kwestię charakterystyki grup docelowych, identyfikacji barier równościowych oraz praktycznego wykorzystania mechanizmu racjonalnych usprawnień. W szczególności skupiono się na specyfice pracy z generatorem wniosków aplikacyjnych LSI2014, zwracając wyjątkową uwagę na takie aspekty jak konstruowanie budżetu,  koszty pośrednie w projekcie, odpowiedni dobór wskaźników, czy zakupy w ramach środków trwałych i cross-financingu.