Szkolenie pn. „Kwalifikowalność wydatków w projektach współfinansowanych ze środków EFS”w ramach RPO WZ 2014-2020 – zrealizowane

Dodano przez: Alicja Giszczak | 5 października 2017

W dniu 4 października 2017 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie odbyło się szkolenie pn. „Kwalifikowalność wydatków w projektach współfinansowanych ze środków EFS”.
Zajęcia skierowane były do Beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Celem szkolenia było zdobycie wiedzy nt. kwalifikowalności wydatków w projektach EFS, w tym kwalifikowalność uczestników projektu, wkład własny, cross-financing, środki trwałe, wprowadzenia mechanizmu racjonalnych usprawnień, itp. Wzięło w nim udział 18 osób.
Szkolenie poprowadziła Pani Małgorzata Rulińska – Ekspert Europejskiego Funduszu Społecznego z listy Ministra Infrastruktury i Rozwoju w dziedzinie administracji rządowej i samorządowej, wykluczenia społecznego, systemu służby zdrowia. Trener z 12 letnim doświadczeniem z zakresu przygotowania projektów, jak i ich realizacji.
Podczas szkolenia omówiono m.in. kluczowe aspekty kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020, w tym warunkiem kwalifikowalności uczestnika projektu, zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, wydatki objęte cross-financingiem, mechanizm racjonalnych usprawnień, uniwersalne projektowanie, zatrudnianie personelu, koszty pośrednie oraz koszty niekwalifikowalne.
Prezentacja ze spotkania