Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego 2014 – 2020

Dodano przez: admin | 5 sierpnia 2015

29 lipca 2015 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (wersja 1.0)
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego zawiera podstawowe informacje dotyczące zakresu wsparcia oraz zasad jego przyznawania. W dokumencie zawarte są w szczególności informacje o: typach projektów możliwych do wsparcia, trybach oraz kryteriach wyboru projektów, typach beneficjentów, planie finansowym, formach wsparcia i poziomach dofinansowania oraz minimalnym wkładzie własnym beneficjenta, kwestiach dotyczących pomocy publicznej i pomocy de minimis, wymiarze terytorialnym prowadzonej interwencji, wskaźnikach rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań.
Przedmiotowy dokument uwzględnia wnioski z konsultacji społecznych oraz opinię Ministra Infrastruktury i Rozwoju.
Zapisy SOOP obejmują swoim zakresem wszystkie działania przewidziane do realizacji w ramach RPO WZ 2014-2020.
SOOP
SOOP
SOOP.zip
4,1 MiB
27 Downloads
Szczegóły