Szczegółowe warunki realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności w projektach EFS – informacja po szkoleniu

Dodano przez: Daniel Sawicki | 14 czerwca 2017

Dnia 13 czerwca 2017 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się szkolenie z zakresu zasady konkurencyjności.
Szkolenie w formie warsztatów skierowane było do projektodawców realizujących projekty współfinansowanych ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Celem szkolenia było zdobycie wiedzy nt. prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności w projektach współfinansowanych ze środków EFS. Wzięły w  nim udział 22 osoby bezpośrednio zaangażowanych w prace związane z realizacją projektu.
Szkolenie poprowadzi Pan Jarosław Myśko – radca prawny, ekspert z zakresu prawa zamówień publicznych i zasady konkurencyjności.
Podczas szkolenia omówiono m.in. podstawy prawne, podział na podmioty zobowiązane do stosowania ustawy Pzp i podmioty niebędące zamawiającym w rozumieniu ustawy, szacowanie wartości zamówienia. W szczególności skupiono się na pozacenowych kryteriach oceny ofert, warunkach udziału w postępowaniu, publikowaniu ogłoszeń w Bazie Konkurencyjności, ocenie ofert oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, a także minimalnym zakresie umowy.

Prezentacja ze spotkania