Sprostowanie do zapisów Regulaminu konkursu dla Działania 7.7 (HPV)

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 10 lutego 2021

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 informuje, iż w zapisach Regulaminu konkursu nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-K68/20, w punkcie 3.1.2 znalazła się oczywista omyłka dotycząca daty złożenia wniosków o dofinansowanie na podstawie art.8 specustawy.

Jest:

„Oznacza to, że dla wniosków złożonych po terminie na podstawie art.8 specustawy termin opublikowania wniosku w LSI 2014 upływa w czternastym dniu opóźnienia tj. 11.02.2020 r. o godzinie 23:59:59.”

Powinno być:

„Oznacza to, że dla wniosków złożonych po terminie na podstawie art.8 specustawy termin opublikowania wniosku w LSI 2014 upływa w czternastym dniu opóźnienia tj. 24.02.2020 r. o godzinie 23:59:59.”