Spotkanie z przedstawicielami Powiatowych Urzędów Pracy województwa zachodniopomorskiego

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 11 lutego 2020

W dniu 07 lutego br. w siedzibie  Wojewódzkiego  Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Powiatowych Urzędów Pracy województwa zachodniopomorskiego.

Organizatorem spotkania był Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Podczas spotkania omówiono założenia dotyczące  naboru  wniosków o dofinansowanie Powiatowych Urzędów Pracy w trybie pozakonkursowym w roku 2020 w ramach Działania 6.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Ponadto, przedstawiono odpowiedzi na pytania dotyczące organizowanych naborów jak również interpretacje zapisów regulaminów naborów.

Projekty realizowane będą w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie głównie dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Będą w nich uczestniczyć osoby zarejestrowane jako bezrobotne w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach.

W ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER projekty będą ukierunkowane na zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). W spotkaniu wzięło udział 35 przedstawicieli Powiatowych Urzędów Pracy województwa zachodniopomorskiego.