Spotkanie z prezentacji Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 tym razem w Złocieńcu

Dodano przez: admin | 23 października 2015

Złocieniecki Ośrodek Kultury w dniu 22 października gościł uczestników spotkania informacyjnego, promującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Marszałek województwa zachodniopomorskiego Pan Olgierd Geblewicz zaprosił przedstawicieli samorządów, stowarzyszeń oraz przedsiębiorstw, zainteresowanych nowymi możliwościami wsparcia z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020.
Głos zabrał m.in. wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Pan Tomasz Sobieraj, który przedstawił główne założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.Wśród prelegentów był także Pan Stanisław Gawłowski – Poseł na Sejm RP i Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska w latach 2007-2015, który mówił o ponad stu inwestycjach, zrealizowanych w naszym regionie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Jako przykłady wymienił między innymi projekty realizowane przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, a także Celowy Związek Gmin R-XXI. Zachęcał także do aktywnego udziału w konkursach – zarówno w ramach POIiŚ 2014-2020, jak i RPO WZ 2014-2020

W imieniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie wystąpił Wicedyrektor Pan Wojciech Okupski. Podsumował on główne efekty PO KL w latach 2007-2013. W trakcie prezentacji przybliżył  rolę WUP jako Instytucji Pośredniczącej w realizacji RPO WZ 2014-2020 dla działań współfinansowanych z EFS w ramach poszczególnych osi priorytetowych, przybliżył główne cele i założenia poszczególnych osi programowych oraz zawarte w nich działania. Omówił również przykładowe typy projektów w omawianych osiach VI, VII i VIII. Przedstawił także planowany harmonogram ogłoszenia naborów w 2015 roku.

Dużym zainteresowaniem mieszkańców Złocieńca cieszyła się towarzysząca spotkaniu strefa informacyjna, w której pracownicy WUP, UM WZ oraz WFOŚiGW odpowiadali na pytania zgromadzonych gości oraz mieszkańców przychodzących, by dowiedzieć się o możliwościach pozyskiwania środków w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. W strefie działał również punkt informacyjny EURES, gdzie udzielano informacji na temat europejskiego rynku pracy.