Zachodniopomorskie włącza społecznie!

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 10 maja 2019

Ponad 120 mln euro przeznaczono na wsparcie osób dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w naszym regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

W kwietniu, przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie i Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej udali się w podróż po naszym województwie, aby na własne oczy przekonać się jak, dzięki m.in. środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego, prężnie rozwijają się podmioty ekonomii społecznej w naszym regionie.

Integracja drogą do Rozwoju

Centrum Integracji Społecznej w Rogozinie

Rogozina to malownicza wieś położona w powiecie Gryfickim. Powiat ten cechuje jednak wysoki odsetek mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym. Znacząca liczba pełnoletnich mieszkańców powiatu w wieku aktywności zawodowej boryka się z problemami natury materialnej, zdrowotnej, społecznej, ma utrudniony dostęp do rynku pracy. Powiat charakteryzuje także wysoka stopa bezrobocia. Znaczna liczba bezrobotnych nie posiada kwalifikacji zawodowych czy doświadczenia zawodowego oraz ma niskie kompetencje społeczne. Problem jednak nie leży tylko po stronie pracowników, ale także pracodawców i samego lokalnego rynku pracy. Brak wolnych miejsc pracy i niechęć pracodawców do zatrudniania osób powyżej 50 r.ż. z uwagi na pogarszający się ich stan zdrowia i nieznajomość nowoczesnych technologii to niestety powszechne zjawisko w tym regionie. Naprzeciw tym problemom wyszła FUNDACJA ROZWÓJ-INTEGRACJA oferując wsparcie w ramach projektu Aktywnie z Centrum Integracji Społecznej w Rogozinie. Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia i aktywności społecznej poprzez udział mieszkańców powiatu w kompleksowym programie aktywizacyjnym, wykorzystującym instrumenty aktywizacji zawodowej w ramach usług Centrum Integracji Społecznej w Rogozinie. W ramach projektu 81 osób nabędzie nowe kompetencje które pozwolą im zdobyć zatrudnienie, a przynajmniej 23 osoby podejmą poszukiwanie pracy. Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez CIS każdego uczestnika będzie trwało aż 12 miesięcy. W tym czasie uczestnicy będą przygotowywani do wykonywania usług remontowo – porządkowych i gastronomicznych. Na ten cel przeznaczono ponad 1 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

To jednak nie jedyny projekt Fundacji oferujący wsparcie mieszkańcom tego regionu. W ramach projektu Aktywność w Centrum Integracji Społecznej w Rogozinie to szansa na lepszą przyszłość kolejnych 60 osób otrzyma szansę na nowe życie poprzez udział w kompleksowym programie aktywizacyjnym. 54 osoby nabędą nowe, niezbędne na rynku pracy kompetencje, przynajmniej 15 osób podejmie poszukiwanie pracy, z czego przynajmniej 9 podejmie zatrudnienie.  Fundacja Rozwój Integracja pozyskała na ten cel wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości prawie 900 tys. zł.

Perspektywa ma znaczenie

Centrum Integracji Społecznej w Mielnie

Nadbałtyckie kurorty większości z nas kojarzą się ze słonecznymi plażami i wakacyjnym relaksem. Jednakże te okolice mają także drugie – mniej beztroskie oblicze. Powiat Koszaliński zmaga się z szeregiem problemów natury społecznej. Wielu spośród jego mieszkańców to osoby bierne społecznie i zawodowo, długotrwale bezrobotne, uzależnione od substancji psychoaktywnych i  narażone na ryzyko społecznej marginalizacji. W odpowiedzi na te trudności KRAJOWE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE w partnerstwie z Fundacją Nauka dla Środowiska, dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości ponad 1,2 mln zł. podjęły się realizacji projektu pn. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w Centrum Integracji Społecznej w Mielnie. Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej wśród 50 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, dzięki realizacji kompleksowego programu reintegracji społeczno-zawodowej w nowopowstałym obiekcie Centrum Integracji Społecznej w Mielnie. Program ten będzie wdrażany w oparciu o wypracowany indywidualny program zatrudnienia socjalnego, w tym przez takie narzędzia jak poradnictwo zawodowe, psychologiczne i psychospołeczne prowadzące do reintegracji społecznej i zawodowej tj. kursy zawodowe, kursy podnoszące kompetencje, pośrednictwo pracy, uczestnictwo w warsztatach zawodowych, działania z zakresu aktywizacji edukacyjnej. W ramach Centrum Integracji Społecznej prowadzone będą warsztaty: hotelarski, gastronomiczny i remontowo–porządkowy.

Wsparcie szyte na miarę

Spółdzielnia  Socjalna  „Dobra  Marka”.

„Dobra Marka”, choć przypomina inne szwalnie, jest przedsiębiorstwem społecznym, czyli takim, które działa na wolnym rynku, ale z dodatkową  pomocą.  A pomogła Gmina  Karlino  wraz  ze  Stowarzyszeniem  Na  Rzecz  Domacyńskiego  Ośrodka  Spotkań. Gmina  udostępniła  pomieszczenie, a koszalińska firma Platan Meble wypożyczyła spółdzielni pięć specjalistycznych maszyn do szycia i umówiła się na stałe zlecenie na szycie pokrowców na kanapy. A to wszystko w ramach inicjatywy realizowanej przez Sieć  Zachodniopomorskich  Ośrodków  Wsparcia  Ekonomii  Społecznej,  którą  tworzą:  „4C  Cen-trum  Ekonomii  Społecznej”  Sp.  z  o.o.,  „Aktywa  Plus”  Emilia  Kowal-ska,  Fundacja  pod  Aniołem,  Fundacja  Inicjatyw  Społeczno-Gospo-darczych  KOMES,  Fundacja  Nauka  dla  Środowiska,  Gmina  Miejska  Wałcz  i  Koszalińska  Agencja  Rozwoju  Regionalnego  SA. Uzyskane  środki  unijne  w  wysokości  ok.  18,26  mln  zł  finansowały  całościowe wsparcie  podmiotów  ekonomii  społecznej, takich jak Spółdzielnia „Dobra Marka”  –  od  przygotowania  grup  założycielskich,  przez  pomoc  prawną,  księgową,  biznesową,  a kończąc na aktywizacji społeczności i promocji samej idei.

Potrzeba koordynacji

10 Centrów Integracji Społecznej, 31 Warsztatów Terapii Zajęciowej, 9 Zakładów Aktywności Zawodowej, 18 Klubów Integracji Społecznej, 77 Spółdzielni Socjalnych

W ostatnich latach w naszym regionie coraz prężniej rozwija się sektor ekonomii społecznej. Powstaje coraz więcej Podmiotów Ekonomii Społecznej takich jak spółdzielnie socjalne, zakłady aktywności zawodowej, centra integracji społecznej czy warsztaty terapii zajęciowych. Dostępność finansowania ze środków unijnych oraz innych źródeł umożliwiają rozwój istniejących i powstawanie nowych podmiotów w tym sektorze. Z czasem pojawiła się zatem konieczność skoordynowania ich współpracy tak, by oferowane działania były wobec siebie komplementarne i całościowe. Naprzeciw tym potrzebom wyszedł Zachodniopomorski Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej proponując projekt „Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu”, uzyskując na ten cel dofinansowanie z EFS w wysokości ponad 1,25 mln zł.

Jakie działania zakłada projekt? Przede wszystkim usprawnienie koordynacji działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej naszym województwie poprzez powołanie Zachodniopomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Ponadto, poprawę ich rozpoznawalności tych podmiotów jako dostawców produktów i usług za pomocą witryny internetowej czy specjalnego katalogu podmiotów Ekonomii Społecznej, a także organizację kampanii regionalnej oraz targów ekonomii społecznej. W ramach projektu zostanie również zawiązanych 11 partnerstw na rzecz ekonomii społecznej, co pozwoli na zwiększenie skuteczności działań aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Inicjatywa ma także na celu rozwój współpracy między tymi podmiotami, nauką a biznesem i innymi instytucjami otoczenia ekonomii społecznej poprzez organizację spotkań sieciujących podmioty ekonomii społecznej a także włączanie ekonomii społecznej do lokalnych polityk rozwoju.

Rozwój w obszarze sektora ekonomii społecznej szczególnie napawa optymizmem. Pokazuje bowiem, że osoby wykluczone społecznie mogą dobrze funkcjonować w społeczeństwie jeśli tylko obdarzy się ich zaufaniem i poda pomocną dłoń. Jest także dowodem na to, że wciąż jeszcze jest wielu ludzi o ogromnym sercu, którzy inicjują fantastyczne działania w tym obszarze – mówi wicedyrektor ds. EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie Agnieszka Idziniak – A takie wyjazdy jak ten są naprawdę ważne. Zobaczenie na własne oczy, nie zaś tylko na papierze efektów projektów, a także spotkanie w rzeczywistości ludzi,  z którymi na co dzień odbywa się godziny telefonicznych rozmów to najlepsza motywacja dla dalszej pracy.  Nic tak nie cieszy jak życzliwość z którą spotkaliśmy się podczas naszych wizyt.

Powyższy materiał dot. projektów:
– „Ekonomia Społeczna kluczem do sukcesu”, którego Wnioskodawcą jest Województwo Zachodniopomorskie. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Działania 7.5 Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz wsparcie rozwoju sieci kooperacji partnerstw ekonomii społecznej finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 prawie 1,5 mln zł.

– 4 projektów: „Sieć zachodniopomorskich ośrodków wsparcia ekonomii społecznej dla subregionów szczecińskiego, koszalińskiego, szczecineckiego, stargardzkiego”, dla których Wnioskodawcą jest Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Działania 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społeczne, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Wartość projektów wynosi ponad 19 mln zł.

„Aktywnie z Centrum Integracji Społecznej w Rogozinie” którego Wnioskodawcą jest FUNDACJA ROZWÓJ-INTEGRACJA . Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi ponad 1,2 mln zł.

– „Aktywność w Centrum Integracji Społecznej w Rogozinie to szansa na lepszą przyszłość” którego Wnioskodawcą jest FUNDACJA ROZWÓJ-INTEGRACJA . Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Działania Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi prawie 1 mln zł.

– „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w Centrum Integracji Społecznej w Mielnie” którego Wnioskodawcą jest KRAJOWE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Działania Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi ponad 1,5 mln zł.