Wychowywać ze wsparciem

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 26 maja 2020

Są jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny, w zakresie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. W pracy z dzieckiem współpracują z rodzicami, opiekunami, placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi. Uczestnictwo dzieci w zajęciach jest nieodpłatne i dobrowolne. Przy zapewnieniu opieki nad dziećmi oraz przy wykonywaniu innych czynności związanych z realizacją zadań, placówki mogą korzystać z pomocy wolontariuszy. Pod opieką jednego wychowawcy, w jednym czasie może przebywać maksymalnie 15 dzieci. Placówki wsparcia dziennego (PWD) to o nich mowa, mogą być prowadzone przez gminę, podmiot, któremu gmina zleciła zadanie lub podmiot, który uzyskał zezwolenie. To właśnie jedna z zachodniopomorskich gmin, gmina Biesiekierz zrealizowała modelowo projekt pod nazwą „Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz” przy wsparciu z Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

„Dziecięca Kraina”, to pierwsza placówka wsparcia dziennego w gminie Biesiekierz. Do tej pory taka placówka na terenie gminy nie funkcjonowała, została utworzona w 2018 roku. Na realizację projektu gmina otrzymała ponad 1 mln zł ze środków Funduszy Europejskich. Była to szansa na stworzenie miejsca dla dzieci i rodzin, które nie miały by szans powstać w takiej formie tylko ze skromnych środków budżetowych. Początki były dynamiczne i wzbudzające zainteresowanie. Na siedzibę placówki wybrano obiekt świetlicy w Parnowie. Obiekt został wyremontowany, dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi i kompleksowo wyposażony w niezbędne meble, komputery, sprzęt RTV i audio, pomoce oraz materiały do zajęć edukacyjnych. Sprzęty są nowe i w zasadzie jest wszystko co potrzeba. Z nadgryzionej zębem czasu świetlicy wiejskiej z marnym wyposażeniem obiekt stał się wzorcowym kompleksem spełniającym wymagania aby objąć opieką dzieci z terenu gminy Biesiekierz – podkreśla Pan Mariusz Sydoruk, dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Parnowo jest wsią sołecką położoną w środkowej części gminy i pod względem liczby mieszkańców należy do dużej wsi (liczba mieszkańców ok. 470), leży w oddaleniu 3 km od Biesiekierza. Świetlica o łącznej powierzchni użytkowej 271,75 m2, położona jest na terenie rekreacyjnym z boiskiem do piłki nożnej i siatkowej z placem zabaw, terenem zielonym i wiatą rekreacyjną, z terenem ogrodzonym o łącznej powierzchni 0,66ha. Placówka posiada 3 sale w tym jedna o powierzchni ponad 110 m2 ze sceną, dwie mniejsze to sala przeznaczona na pracownie komputerową oraz sale do zajęć świetlicowych. W świetlicy znajduje się zaplecze kuchenne, zaplecze sanitarne. Obok Parnowa znajduje się sołectwo Cieszyn, dzieci z tego sołectwa mają blisko do placówki. Umiejscowienie placówki w Parnowie pozwoliło na dobrą realizację zadań jakie nakłada na placówkę wsparcia dziennego typu opiekuńczego ustawa. Dobra komunikacja Parnowa z Biesiekierzem i Koszalinem pozwoliła na urozmaicenie programu pracy placówki. Położenie Parnowa nad jeziorem dało dodatkowe atuty realizowanym zajęciom np. sportowych lub edukacyjnych przyrodniczych. Bardzo ważnym elementem w pracy placówki jest wsparcie w zakresie edukacji. Odrabianie lekcji, pomoc w nauce, monitorowanie postępów w szkole, wsparcie w rozwiązywaniu problemów szkolnych, edukacyjnych i funkcjonalnych, wsparcie rodziców w procesie edukacji ich dzieci i rozwiązywaniu problemów wychowawczy to zadania 3 osobowej kadry placówki. Dodatkowo stworzyliśmy moduł zajęć edukacyjnych językowych i matematycznych. Uczestnicy mogą przez cały rok korzystać z zajęć językowych oraz zajęć matematycznych z edukatorami, nauczycielami. W miesiącu takich zajęć odbywa się 25 godzin. Jest to nauka, nadrabianie braków edukacyjnych i korepetycje. W wakacje również odbywają się zajęcia edukacyjne np. informatyczne kodowanie i programowanie – wylicza Pan Mariusz Sydoruk.

Kolejnym wsparciem oferowanym podopiecznym jest możliwość konstruktywnego spędzania wolnego czasu. Tu oferta skorzystania z ciekawych zajęć jest bardzo szeroka. W projekcie zaplanowano każdego miesiąca warsztaty, które prowadzą zewnętrzni specjaliści z rożnych dziedzin. Bardzo pomocne przy określaniu typu warsztatów są dzieci – uczestnicy zajęć. Wielokrotnie to ich pomysły na warsztatach są realizowane. Do tej pory odbywały się w placówce między innymi warsztaty szachowe, sportowe, kulinarne, cukiernicze, ceramiczne, psychoedukacyjne, kreatywnych pomysłów i gospodarstwa domowego. W każdym miesiącu realizowane jest 20 godzin warsztatów tematycznych.

W trakcie realizacji projektu rocznie realizowanych jest 5 wycieczek edukacyjnych. Dzięki temu dzieci z terenu gminy mogą poznawać i zwiedzać kraj. Do tej por zrealizowano 9 takich wyjazdów. W celu uatrakcyjnienia zajęć placówki, prowadzone są zadania uzupełniające w formie wyjazdowej lub warsztatowej na miejscu. W ramach zadań zrealizowane zostały:

– warsztaty w ilości 470 godzin (przez 24 miesiące)

– zajęcia edukacyjne w ilości 600 godzin (przez 24 miesiące)

– wyjazdy edukacyjne jedno lub kilkudniowe w ilości 9 wyjazdów.

Na co dzień placówka bawi, uczy, wychowuje. Otwarta jest codziennie w dni robocze 6 godzin dziennie od 13.00 do 19.00. W ferie i wakacje realizowany jest program wakacyjny dzięki czemu dzieci z terenu gminy Biesiekierz, które nie wyjeżdżają nigdzie na wakacje a często tak bywa, maja możliwość atrakcyjnie spędzić wakacje w sposób zorganizowany. Łącznie w projekcie do tej pory wzięło udział 63 uczestników przy założeniu osiągniecia wskaźnika 50 osób, to dowód dużego zainteresowania pomocą i wsparciem jakie oferuje PWD.

Po dwóch latach działalności, włodarze gminy mogą przedstawiać to działanie jako dobrą inwestycję w lokalną społeczność. Dzięki projektowi z Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, możliwe jest finansowanie zarówno wykwalifikowanej kadry jak i organizacja różnorodnych zajęć na rzecz dzieci z terenu gminy Biesiekierz – podsumowuje dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie Biesiekierz. Dziecięca Kraina na stałe wrosła już w działania wspierające. Oprócz wymienionych, policzonych działań realizuje jeszcze mnóstwo przedsięwzięć z tzw. z życia codziennego placówki, gdzie na co dzień uczestnicy biorąc w nim udział, uczą się również zachowań społecznych, radzenia sobie z trudnościami, współpracy w grupie, integrują się ze środowiskiem i poznają zasady społeczeństwa obywatelskiego. Placówka realizuje szeroko pojęta profilaktykę, pozwala budować poczucie własnej wartości uczestnika, pomaga w określaniu i realizowaniu celów.

Powyższy materiał dot. projektu „Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz”, którego wnioskodawcą jest Gmina Biesiekierz. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wartość projektu wynosi 1 .032. 875, 00 zł.